Fiskus pomoże sprawdzić kontrahentów

23 października 2017 r. opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej, o którym pisaliśmy tutaj. Przed jego publikacją, rząd podjął dodatkowe działania mające na celu wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującej Ordynacji.

Jednym z nich był projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który trafił do Sejmu 15 września 2017 r. Projekt szybko pokonał sejmową ścieżkę legislacyjną i został uchwalony (bez żadnych poprawek) dnia 27 października 2017 r.

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość uzyskania przez podatników zaświadczeń o sytuacji podatkowej ich kontrahentów. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. organ podatkowy wyda kontrahentowi podatnika zaświadczenie obejmujące informacje o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

Umożliwienie wydawania zaświadczeń obejmujących powyższe informacje wymagało wprowadzenia zmian do przepisów regulujących zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej. Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają wyłączenie z zakresu tajemnicy skarbowej obejmujące informacje ujawniane w zaświadczeniu o sytuacji podatkowej kontrahenta.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej stwierdzono:

Wprowadzenie możliwości sprawdzenia sytuacji podatkowej kontrahenta może przyczynić się do budowania pewności obrotu gospodarczego i będzie eliminowało nieuczciwych przedsiębiorców.

Analiza znowelizowanych przepisów nasuwa pytanie, kogo należy uważać za „kontrahenta podatnika”? Pojęcie to występuje już w obowiązujących obecnie przepisach Ordynacji podatkowej, ale nie doczekało się jeszcze swojej definicji legalnej. Pewną wskazówkę interpretacyjną możemy znaleźć w uzasadnieniu projektu nowelizacji, zgodnie z którym:

Kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Ustawa została skierowana do Senatu. Zgodnie z jej obecnym brzmieniem, powinna wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Na stronach Sejmu mogą Państwo znaleźć projekt nowelizacji oraz przebieg dotychczasowego procesu legislacyjnego.

Należy zauważyć, iż analogiczne rozwiązanie w zakresie możliwości uzyskania zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta zostało przewidziane w projekcie nowej Ordynacji podatkowej z dnia 6 października 2017 r.

Piotr Prokocki

Piotr Prokocki
Radca Prawny, Senior Tax Consultant

piotr.prokocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *