Naczelny Sąd Administracyjny wydając orzeczenie w sprawie o sygn. akt I FSK 863/12, w której organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki VAT, nie miał wątpliwości, że podatnik nie powinien ponosić negatywnych skutków niejednoznacznych przepisów podatkowych szczególnie w sytuacji, gdy wobec kontrahenta strony wydana została interpretacja tych przepisów zgodna ze stanowiskiem strony.

W sprawie rozstrzygniętej przez NSA kwestię sporną stanowiło ustalenie czy podatnik, który wykonał na rzecz szpitala usługi budowlane, miał prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT 7%, właściwej w przypadku usług budowlano-remontowych obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Powyższa sprawa była o tyle szczególna, iż szpital będący zleceniodawcą dysponował indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego wydaną przez Ministra Finansów, w której potwierdzono, że planowane prace remontowe powinny korzystać z preferencyjnej stawki VAT 7%.
Organy podatkowe oraz WSA we Wrocławiu uznały, iż przedmiotowe prace budowlane powinny zostać opodatkowane stawką podstawową VAT, a powołana przez podatnika interpretacja podatkowa chroni jedynie szpital, a nie wykonawcę robót. Zignorowano argumenty podatnika, iż szpital dysponując interpretacją podatkową potwierdzającą prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT nie przyjąłby od wykonawcy robót faktur ze stawką podstawową, a ponadto doszłoby do sytuacji, gdy uczestnicy tej samej transakcji będą opodatkowani różnymi stawkami podatku VAT.

Podatnik zdecydował się na złożenie skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, iż dotychczasowe rozstrzygnięcia były nieprawidłowe i uchylił pierwszoinstancyjny wyrok.
NSA podkreślił, że skutki niejednoznaczności i nieprecyzyjności przepisów szczególnie odnoszących się do ulg podatkowych nie mogą obciążać podatnika, szczególnie w sytuacji, gdy wobec kontrahenta strony wydana została interpretacja tych przepisów zgodna ze stanowiskiem strony.
Sąd kasacyjny wskazał, że w sytuacji, gdy organy podatkowe różnie interpretują przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT, to nie można przyjąć, by w państwie prawa zasada zaufania określona w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, wywodzona także z art. 2 Konstytucji RP, nie chroniła podmiotu wykonującego roboty budowlane na rzecz szpitala w ramach zamówienia publicznego i stosującego się do interpretacji wydanej wobec szpitala w odniesieniu do tego typu robót. Przeciwne stanowisko doprowadziłoby bowiem do sytuacji, że w odniesieniu do tej samej transakcji miałyby zastosowanie różne stawki podatku VAT, co jest nie do pogodzenia z zasadą budzenia zaufania do organów podatkowych. Jednocześnie szpital dysponując wydaną na jego wniosek interpretacją na roboty objęte zamówieniem publicznym nie miałby też podstaw prawnych i uzasadnienia, by uwzględniać ofertę z wyższą stawką podatku VAT niż wskazana w interpretacji.

Powyższy wyrok NSA dowodzi, iż organy podatkowe stosując przepisy prawa podatkowego nie powinny zapominać, że jedną z naczelnych zasad postępowania podatkowego jest zasada zaufania, której naruszenie może stanowić samodzielną podstawę do uchylenia nieprawidłowych rozstrzygnięć.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *