Logistic GPS tracking Followers

Dnia 9 sierpnia 2018 roku została opublikowana ustawa nowelizująca Ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (ustawa nowelizująca z dnia 15 czerwca 2018 r.). Zgodnie z zapowiedziami pojawiającymi się już na etapie prac nad pierwotną wersją ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, nowelizacja wprowadza obowiązek dostarczania danych geolokalizacyjnych, które będą umożliwiać monitorowanie „na żywo” trasy przewozu towarów wrażliwych.

Na wstępie warto podkreślić, iż wprowadzana zmiana regulacji dotyczącej systemu monitorowania przewozu jest już drugą nowelizacją, wprowadzaną w życie w tym roku. Dnia 14 czerwca 2018 r. weszły bowiem w życie przepisy rozszerzające obowiązek monitorowania również na przewóz kolejowy (pierwotnie, objęty regulacją był wyłącznie przewóz drogowy) oraz rozszerzenie katalogu wyrobów objętych monitorowaniem o produkty lecznicze zagrożone brakiem dostępności w Polsce.

W celu zapewnienie wymaganych danych geolokalizacyjnych, możliwe będzie korzystanie z „lokalizatorów” rozumianych jako urządzenia wyposażane w moduł nawigacji satelitarnej oraz umożliwiające transmisję danych (np. smartfony lub tablety), na których zostanie zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub skorzystanie z używanych obecnie przez przewoźników systemów lokalizacji (określanych jako „zewnętrzne systemy lokalizacji”).

Przekazywane dane geolokalizacyjne (pochodzące z dedykowanych lokalizatorów lub posiadanych przez przewoźników systemów lokalizacji) mają zawierać współrzędne geograficzne określające położenie pojazdu, prędkość, a także datę i godzinę pozyskania tych informacji oraz azymut środka transportu. Przekazywane dane powinny również zawierać informacje o błędach przekazywania danych satelitarnych (jeżeli takowe wystąpią) oraz informację o numerze lokalizatora albo numerze urządzenia.

Analiza danych zgromadzonych w rejestrze prowadzonym przez Szefa KAS będzie pozwalać na bieżące monitorowanie trasy lub na odtworzenie rzeczywistej trasy, po której przewożony był towar.

Obowiązki w zakresie zapewnienia danych geolokalizacyjnych nakładane są na przewoźników wykonujących transport towarów podlegających monitorowaniu. Będą oni zobligowani do zgłaszania do rejestru indywidualnego numeru lokalizatora albo innego urządzenia zamontowanego w pojeździe, który będzie służył do monitorowania danego środka transportu.

Dodatkowo warto wspomnieć, że to na przewoźniku będzie ciążyła odpowiedzialność za zapewnienie aktualnych danych geolokalizacyjnych w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 000 złotych.

Kara grzywny będzie grozić także za nieprawidłowe używanie lokalizatora (m.in. niewłączenie lub niewyłączenie lokalizatora). Będzie ona nakładana na kierowcę, jeżeli kontrola ujawni takie nieprawidłowości i będzie wynosić od 5000 do 7500 złotych.

Obowiązki dotyczące geolokalizacji transportu towarów będą obowiązywać od dnia 1 października 2018 roku. Jednakże kary za niedopełnienie tych obowiązków będą mogły być nakładane począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk
Radca Prawny, Senior Tax Consultant

tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *