Newton's cradle

Za zaległości podatkowe spółek kapitałowych mogą ponosić odpowiedzialność podatkową członkowie zarządu tych podmiotów. Co jednak w sytuacji gdy decyzja wymiarowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego zostaje wydana wobec spółki kapitałowej w okresie, gdy zarząd pełnią już nowe osoby?

Zgodnie z obowiązującymi przepisy za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji mogą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu (po spełnieniu ustawowych przesłanek). Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu (zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu). Jednocześnie odpowiedzialność ponosić mogą również byli członkowie zarządu – co wynika wprost z przepisów.

Powyższe regulacje rozumiane są w praktyce w ten sposób, iż jeżeli przykładowo w 2017 roku wobec spółki X została wydana decyzja wymiarowa określająca wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2013 rok, to organy podatkowe mogą orzec o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu piastujących swoje funkcje w okresie powstania pierwotnego zobowiązania podatkowego, tj. w 2013 roku.

Decyzja wymiarowa nie powoduje bowiem powstania zaległości podatkowej dopiero teraz, a wyłącznie określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, które powstało wstecz. Dlatego też odpowiedzialność podatkową ponoszą członkowie zarządu pełniący funkcję w okresie powstania zobowiązania podatkowego (wstecz), a nie w czasie wydania decyzji wymiarowej (teraz). Stąd też przesłanki odpowiedzialności podatkowej, zarówno pozytywne jak i negatywne, badane są wobec okresu powstania zobowiązania podatkowego (wstecz).

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt I FSK 1903/14).

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *