Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółkę na wypłatę dywidendy jej wspólnikom.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej, z pytaniem czy wydatek w postaci kredytu na wypłatę dywidendy jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, i w związku z tym, czy odsetki do tego kredytu, naliczone i zapłacone mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Spółka wskazała, że co prawda osiągnęła dodatni wynik ekonomiczny. Jednakże, uzyskane środki zostały spożytkowane na rozwój oraz bieżącą działalność spółki. Celem wypłaty dywidendy swoim udziałowcom zaciągnęła kredyt. Spółka wskazała, że wypłata dywidendy jest ściśle związana z działalnością gospodarczą spółki, z uwagi na to, że celem spółki jest uzyskanie dochodu. W ocenie wnioskodawcy, jest to argument decydujący o możliwości zaliczenia odsetek od kredytu, jako kosztów uzyskania przychodów.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się organ interpretacyjny argumentując, że wypłata dywidendy nie jest kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Spółka złożyła skargę na wskazaną interpretację do WSA i uzyskała korzystny dla siebie wyrok. Sąd wskazał, bowiem że wydatki związane z kredytem zaciągniętym w celu wypłaty dywidendy stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ lokowanie posiadanych środków pieniężnych w pokrycie bieżących wydatków ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej spółki, co jest działaniem zmierzającym do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów.

Pogląd ten został potwierdzony przez sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt: II FSK 249/11). NSA stwierdził, że zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy traktować, jako wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem nie tylko spółki, ale również jej wspólników, którzy angażują swój kapitał w funkcjonowania spółki i osiąganie przez nią przychodów.

Powyższy wyrok traktuje kwestię zaliczenia odsetek, wydatków związanych z zaciągniętym kredytem na wypłatę dywidendy w sposób zupełnie odmienny niż w głośnej uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt: II FPS 2/11). Jednakże, z punktu widzenia celu przepisu ustawy o CIT, definiującego pojęcie kosztów uzyskania przychodów, wyrok ten należy uznać za słuszny. W odróżnieniu od uchwały NSA z grudnia ub. r., tym razem NSA dokonał analizy możliwości uznania za koszt wydatków poniesionych w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tymczasem w uchwale, skupiono się jedynie na przesłance w postaci poniesienia wydatków w celu osiągnięcia przychodów, co zaznaczyliśmy już na naszym blogu.

Wygląda na to, że mimo doniosłości takiego orzeczenia jak uchwała, sędziowie NSA wskazują na możliwość nieuwzględniania jej w rozstrzygnięciach sądów. W tym przypadku, jest to zachowanie słuszne biorąc pod uwagę przepisy ustawy o CIT oraz korzystne dla samych podatników.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *