Rozliczenie rocznego PIT a tarcza antykryzysowa

Termin na złożenie zeznań PIT za 2019 r. i rozliczenie tego podatku przez osoby fizyczne nie zostanie przesunięty w świetle ostatniego projektu tarczy antykryzysowej. Brak dochowania terminu nie musi jednak wiązać się z odpowiedzialnością karną skarbową.

 

W najnowszym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znajduje się przepis art. 15zzj, z którego wynika, że złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tzw. czynny żal). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

 

Ustawodawca przewidział zatem sytuację, gdy podatnik (osoba fizyczna) nie rozliczy podatku PIT za 2019 r. w terminie ustawowym. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie mechanizm, zgodnie z którym jeżeli złożenie zeznania i wpłacenie należnego podatku PIT za 2019 r. nastąpi do dnia 31 maja 2020 r., podatnik nie poniesie odpowiedzialności karnej skarbowej z tego tytułu. Dokonane rozliczenie będzie traktowane jako złożenie tzw. czynnego żalu, a organ nie zainicjuje postępowanie karnego skarbowego.

 

W projekcie ustawy brak jest natomiast przepisu, który zwalniałby w takiej sytuacji podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę podatku PIT.

 

Co do zasady zatem termin na rozlicznie rocznego PIT za 2019 nie został niestety przesunięty.

 

Link do projektu ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-124-2020/$file/9-020-124-2020.pdf

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Jeśli chodzi o sprawy związane z podatkami to sama myślę o tym by znaleźć dobrą firmę. Od niedawna mam już w sumie świetną ofertę na oku, więc może to będzie korzystne rozwiązanie

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *