Fund.

Z przygotowanego przez  Ministra Finansów projektu rozporządzenia wynika, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu (tj. odsetek za zwłokę), pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w Tarczy antykryzysowej. Na dzień dzisiejszy projekt znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji i jest na etapie konsultacji publicznych.

 

Zgodnie z projektem, zaniechaniu podlega pobór odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, którego termin płatności przypada na 30 kwietnia 2020 r. Zaniechanie poboru dotyczy tej części odsetek, która przypada na dokonane w tym okresie wpłaty, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

 

W świetle rozporządzenia, przy zaniechaniu poboru odsetek uwzględniana będzie wpłata w każdej wysokości, która podlega zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, zatem nie tylko wpłata pełna kwoty należności. Zaniechaniem poboru odsetek objęte zostaną również wpłaty częściowe.  Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od wskazanych wyżej zaległości nastąpi także w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet tych zaległości. Tym samym, z wpłatą podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r. zostały zrównane przypadki, gdy do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego dojdzie w wyniku zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

 

Zaniechaniem zostały objęte należności wynikające z takich zeznań podatkowych jak PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39. Wejście w życie rozporządzenia spowoduje zatem, iż podatnicy PIT, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r.

 

W przypadku gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie obowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce, tj. od 1 maja 2020 r.

 

Projektowane rozporządzenia ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązku zapłaty PIT za 2019 r. Wprowadzanie tego typu rozwiązań, w czasie trwania stanu epidemii w związku z COVID-19, jest niezbędne i stanowi realną pomoc dla podatników, zatem pozostaje mieć nadzieję, że takiej pomocy będzie jeszcze więcej.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *