Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, do dochodu osiągniętego ze sprzedaży produktu powstałego częściowo na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a częściowo poza tą strefą możliwe jest zastosowanie zwolnienia z CIT. Stanowisko to wynika z wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zwolnienie, o którym mowa wynika z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, zgodnie z którym, zwolnione z podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej, na podstawie właściwego zezwolenia, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka, będąca stroną we wskazanym postępowaniu jest podmiotem działającym na terytorium SSE. Na tym terenie produkuje gazy techniczne. Jednocześnie, poza gazami produkowanymi wyłącznie na terenie SSE, część klientów spółki zaopatrywana jest ze zbiorników kriogenicznych w mieszanki gazowe. Mieszanka może powstawać zarówno z gazów ciekłych produkowanych w SSE oraz gazów nie pochodzących z SSE. Mieszanka gazowa powstaje automatycznie w urządzeniu, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania klienta, poprzez mieszanie gazu strefowego i pozastrefowego. Klienci korzystający z gazu ze zbiorników kriogenicznych są fakturowani raz na miesiąc w oparciu o odczyt z licznika na urządzeniu, które wytwarza mieszankę np. corgon (mieszanka złożona z argonu ciekłego – pochodzącego z SSE i CO2 – produkt spoza SSE). Spółka planuje dzielić koszty związane ze sprzedażą mieszanek odpowiednio na część dotyczącą gazu „strefowego” i na część dotyczącą gazu „pozastrefowego”. Podział ten dokonywany byłby w ten sposób, że od całkowitego kosztu wytworzenia mieszanki odejmowany będzie koszt gazu (zarówno „strefowego” i „pozastrefowego”).

Spółka zwróciła się z pytaniem do Ministra Finansów, czy dochód uzyskiwany przez nią z tytułu dostaw mieszanek z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza SSE korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskodawca zajął stanowisko, zgodnie z którym, część dochodów osiąganych ze sprzedaży mieszanek, powinna korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Zarówno Minister Finansów jak i WSA nie podzieliły jednak tego stanowiska. W ich ocenie, w przypadku gdy powstają mieszanki gazowe powstające zarówno z gazów wyprodukowanych w SSE jak i poza tą strefą, powstanie takiej mieszanki powoduje, że powstaje zupełnie nowy produkt, który nie został wytworzony w SSE. Wg tego poglądu, produkt wytworzony w strefie po wymieszaniu go z gazem powstałym poza SSE zmienia swoje właściwości, przez co traci swój przymiot produktu strefowego ergo dochód ze sprzedaży tego produktu nie jest dochodem uzyskanym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

NSA nie podzielił tego poglądu, uznając stanowisko spółki za odpowiadające prawu. Zdaniem sądu, możliwe jest ścisłe oddzielenie udziału, jaki w powstałej mieszance ma gaz wyprodukowany zarówno w SSE jak i poza nią. Istnieje więc możliwość oddzielenia dochodu ze sprzedaży mieszanki gazu na część zwolnioną i część niekorzystającą ze zwolnienia. Nie ma więc podstawy do odmowy skorzystania ze zwolnienia w części dochodu przypadającego na tę część produktu, która odpowiada udziałowi strefowemu w całości dochodu realizowanego w zmieszanym produkcie.

Na naszym blogu wskazywaliśmy już inny przykład poglądu organów skarbowych w kwestii możliwości zastosowania powyższego zwolnienia. W tamtym przypadku, organy nie zakwestionowały jednak prawa do skorzystania z udogodnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *