W dniu 27 maja 2010 r. NSA wydał wyrok dotyczący dokumentowania udzielanych premii pieniężnych (sygn. akt I FSK 883/09). Zdaniem NSA, w przypadku gdy pierwotnie dokonywane dostawy były udokumentowane fakturami, udzielenie rabatu, będącego premią pieniężną, powinno być udokumentowane fakturą korygującą. Bez znaczenia pozostanie twierdzenie podatnika, iż rabat nie jest związany z żadną konkretną dostawą, zwłaszcza gdy podstawą jego wyliczenia jest kwota obrotu pomiędzy kontrahentami, obliczona na podstawie kwot wynikających z faktur wystawionych pomiędzy nimi.

Zdaniem NSA przyjęcie innej interpretacji przepisów prowadziłoby, do sytuacji w której zaburzona zostałaby zasada neutralności podatku VAT. Dostawca obniżałby podatek należny na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu księgowego, natomiast jego kontrahent, ze względu na nieotrzymanie faktury korygującej nie byłby w stanie obniżyć wysokości odliczonego podatku VAT.

Dlatego NSA zauważył, iż jedyny przypadek w którym nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej jest sytuacja w której pomiędzy kontrahentami pierwotnie nie została wystawiona faktura (np. transakcja byłaby udokumentowana paragonem albo pierwotna faktura byłaby wystawiona na inny podmiot niż ten któremu udzielany jest rabat).

Co istotne, NSA mimochodem zauważył, iż traktowanie premii pieniężnych na gruncie podatku VAT będzie zależało od tego czy podatnik traktuje je jako formę nagrody dla kontrahenta czy rabat obniżający obrót. Takie sformułowanie może być próbą odejścia od wcześniejszego stanowiska NSA, zgodnie z którym premie pieniężne nie podlegają podatkowi VAT.

Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy


mikolaj.bokowy@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *