Wyobraźmy sobie zupełnie realną sytuację biznesową, w której spółka będąca podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje zawrzeć z kontrahentami, np. operatorami stacji obsługi pojazdów, umowę o współpracę w ramach której kontrahent zobowiąże się do zakupu określonej ilości produktów tej spółki, odpowiednią ich ekspozycję oraz udzielanie klientom rzetelnych i fachowych informacji na ich temat, a spółka ta udostępni swoim kontrahentom urządzenia umożliwiające realizację kontrahentowi jego zobowiązań wobec spółki wynikających z tej umowy. Spółka nie zamierza dokumentować ani wykazywać VAT należnego w związku z udostępnianiem swoich urządzeń kontrahentom, gdyż w jej opinii, w powyższej sytuacji nie dochodzi do opodatkowanej dostawy towarów bądź świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy spółka ma rację podejmując taką decyzję?

Minister Finansów w wydanej interpretacji uznał powyższe stanowisko Spółki za prawidłowe. W sytuacji, gdy na podstawie zawieranych umów o współpracę nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania przekazanymi urządzeniami jak właściciel – nie ma mowy o dostawie towarów. Czynności udostępniania urządzeń umożliwiających realizację zawartych umów, nie można uznać również za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotowe udostępnianie kontrahentom składników majątkowych służących jedynie do wykonania działalności zleconej przez Spółkę, stanowi bowiem element składowy współpracy stron i ma na celu umożliwienie realizacji zlecenia. Udostępnienie to jest jedynie elementem usługi głównej i jako takie wliczone zostało w cenę wynagrodzenia. Czynności te nie występują samodzielnie bez zakupu określonej ilości produktów Spółki, odpowiedniej ich ekspozycji oraz udzielania klientom rzetelnych i fachowych informacji na ich temat. Mają charakter akcesoryjny i z tych też względów nie mogą być traktowane jako odrębne świadczenie usług. Ze względu na powyższe transakcja przekazania urządzeń nie podlega opodatkowaniu VAT.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Counsel

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *