wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Eksperci z Praktyki Podatkowej DZP z powodzeniem reprezentowali Klienta z branży budownictwa elektroenergetycznej w dwóch sporach interpretacyjnych z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Stan faktyczny

W interpretacjach indywidualnych KIS zakwestionował prawo Klienta do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na podstawie kompleksowej umowy inwestycyjnej zawartej z Inwestorem publicznym zajmującym się budową infrastruktury energetycznej. W sprawie chodziło o to, że Klient (wykonawca) na podstawie umowy zobowiązywał się do budowy linii energetycznej, w zamian za co otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie uwzględniające kompletny zakres wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji w tym w szczególności związane z formalno-prawnym przygotowaniem inwestycji. Umowa była zawierana w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa przewidywała, że Klient dokona wszelkich czynności, które są niezbędne do kompleksowej realizacji umowy, w tym poniesie wydatki związane z przygotowaniem formalno-prawnym inwestycji wynikające m.in. z decyzji administracyjnych, wyroków, umów z właścicielami nieruchomości itp., których nie był adresatem ani stroną. Poniesienie wydatków było elementem kompleksowego zobowiązania kontraktowego.

Stanowisko KIS i WSA

W ocenie KIS oraz WSA w Olsztynie wydatki nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów Klienta, z uwagi na to, że dotyczyły Inwestora, a nie Klienta, a ponadto, w części dotyczącej wydatków wynikających ze stosunków administracyjnych nie powinny być w ogóle przedmiotem uzgodnień kontraktowych pomiędzy stronami.

Wyroki NSA

NSA wyrokami z dnia 28 lipca 2020 r. sygn. akt II FSK 1420/18 oraz II FSK 3266/19 uchylił rozstrzygnięcia WSA oraz zaskarżone interpretacje. Wyrok ma charakter przełomowy, ponieważ Sąd poddał krytyce formalistyczne spojrzenie organu podatkowego na przepis o kosztach nie uwzględniające realiów działalności gospodarczej w szczególności takiej, która jak w tej sprawie, jest prowadzona z w ramach zamówień publicznych. NSA podkreślił, że przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować z uwzględnieniem zasady swobody działalności gospodarczej, której nie można pomijać dokonując oceny rozwiązań gospodarczych stosowanych przez podatników.    

Znaczenie Wyroków NSA

Wyroki NSA mają niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla naszego Klienta, ale dla całej branży wykonawstwa elektroenergetycznego, która zawierała analogiczne lub podobne umowy na realizację inwestycji, w ramach których istniał obowiązek ponoszenia wydatków wynikających z decyzji administracyjnych, wyroków, umów których stroną był Inwestor/Zamawiający.

Podkreślić należy, że wyroki NSA są szczególnie istotne, bowiem NSA nie zgodził się z kształtująca się wcześniej odmienną linią interpretacyjną w analogicznych sprawach. Skład orzekający w sprawach Klienta nie podzielił stanowiska zaprezentowanego przykładowo w wyroku NSA z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. II FSK 3661/16, w którym m.in. uznano, że brak jest związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem wydatków a uzyskaniem przychodów.

 

Z ramienia DZP Klientowi doradzali Artur Nowak, Partner oraz Przemysław Kirylak, Senior Tax Consultant.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *