10 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-338/11 do 347/11. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały złożone w ramach sporów pomiędzy przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) niebędącymi rezydentami a francuskimi organami podatkowymi w przedmiocie potrącenia podatku u źródła, a dotyczącego dywidend od spółek wypłacanych tym przedsiębiorstwom we Francji. We wniosku wskazano, że według francuskiego prawa, od dywidend wypłaconych podmiotom niebędącym rezydentami podatkowymi lub niemającym siedziby na terytorium Francji należy pobrać podatek u źródła (stawka 25%).
Francuski sąd wskazał, że powyższe uregulowania odmiennie traktują fundusze inwestycyjne zagraniczne od krajowych funduszy, ponieważ w przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych od wypłaconych dywidend pobierany jest podatek u źródła, podczas gdy w przypadku wypłaty dywidendy do krajowego funduszu, taki podatek nie jest pobierany. Dlatego też, skierował on w tej sprawie pytanie prejudycjalne do TSUE, czy taka sytuacja nie prowadzi do naruszenia unijnej zasady swobody przepływu kapitału.

Trybunał uznał, że zgodnie z przepisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niedopuszczalnym jest stosowanie uregulowań państwa członkowskiego przewidujących opodatkowanie z potrąceniem u źródła dywidend od spółek krajowych otrzymywanych przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe będące rezydentami w innych państwach, podczas gdy tego rodzaju dywidendy wypłacane przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe będącym rezydentami w tym państwie są zwolnione z podatku.

Co prawda, powyższy wyrok dotyczył sprawy dotyczącej stosowania prawa francuskiego. Jednakże, ze względu na charakter wyroków wydawanych przez TSUE, również polskie sądy powinny sugerować się jego treścią przy orzekaniu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *