Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi dotyczącym opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, w którym Praktyka Podatkowa DZP reprezentowała profesjonalnego sportowca.

W dniu dzisiejszym powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydał uchwałę o sygn. II FPS 1/15, którą potwierdził, że w sytuacji gdy podatnik uzyskuje przychody z uprawiania sportu, a jednocześnie spełnione zostają ustawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej, to uzyskiwane przez podatnika w takich uwarunkowaniach przychody należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym sportowiec prowadzący działalność gospodarczą może opodatkować osiągane przychody z uprawiania sportu jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała jest efektem wieloletniego sporu klienta DZP, będącego profesjonalnym jeźdźcem żużlowym, z organami podatkowymi, które zakwestionowały prawo podatnika do zaklasyfikowania osiąganych przychodów z uprawiania sportu do źródła działalność gospodarcza i opodatkowania ich podatkiem liniowym.
Organy podatkowe obydwu instancji, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, twierdziły bowiem, iż skoro przychody z uprawiania sportu zostały wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, to w świetle obowiązujących przepisów wyklucza to możliwość zakwalifikowania tego rodzaju przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet wówczas, jeżeli podatnik uzyskuje je w warunkach odpowiadających znamionom takiej działalności. Co istotne powyższe niekorzystne stanowisko było dotychczas powszechnie akceptowane przez sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, co w sposób znaczący utrudniało obronę praw i interesów podatnika.

Dopiero skład siedmiu sędziów NSA uchwałą o sygn. II FPS 1/15 odszedł od dotychczasowej negatywnej linii orzeczniczej dostrzegając argumenty przemawiające za możliwością opodatkowania przychodów profesjonalnych sportowców prowadzących działalność gospodarczą jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała ma niewątpliwie istotne i przełomowe znaczenie dla sportowców, którym sądy administracyjne odmawiały dotychczas prawa opodatkowania osiąganych przychodów na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej (w tym podatkiem liniowym). Jednocześnie podjęta uchwała potwierdza, iż warto bronić swoich praw i interesów do końca, wykorzystując dostępne środki zaskarżenia, nawet wbrew dotychczasowej negatywnej linii orzeczniczej.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *