Winner chess

Minister Rozwoju i Finansów podpisał zarządzenie w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na lata 2017-2020. W dokumencie zostały wskazane misja i wizja KAS, cele do osiągnięcia, wskaźniki ich pomiaru oraz zasady składania raportów.

Skrócenie czasu potrzebnego na rozliczenie podatków CIT i VAT o 40 proc., ograniczenie luki w podatku VAT do 10,4 proc. – to główne cele zawarte w przygotowanych w resorcie finansów „Kierunkach działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020”.

Ministerstwo zaznaczyło, iż głównym zadaniem KAS jest zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a  administracja będzie koncentrować się na sprawnej obsłudze podatników i przedsiębiorców i udzielaniu jednolitej informacji podatkowej i celnej.

Zgodnie z opracowaniem KAS ma osiągnąć zawarte w nim cele do 2020 roku. Pierwszy z nich to podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta (podatnika) m.in. przez skrócenie czasu przeznaczonego na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Strategia MF zakłada skrócenie czasu, jaki przedsiębiorcy przeznaczają na czynności związane z podatkami CIT i VAT o ok. 40 proc. w 2020 r. w porównaniu do 2015 r., tj.: „odpowiednio do 42 oraz 59 godzin”.

Kolejnym celem stawianym przed KAS jest wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Zaznaczono, że poprawa skuteczności egzekwowania prawa podatkowego i celnego oraz zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych ma istotne znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego.

MF zadeklarowało, że „według planów, nasz kraj powinien zmniejszyć lukę w VAT do 2020 r. do przeciętnego poziomu, jaki osiągają kraje uczestniczące w badaniu, tj. 10,4 proc. osiągniętych przez Holandię w 2014 r. Do tego czasu zakłada się coroczny awans pozycji Polski w rankingu”.

W tym celu KAS, jak wskazano dokumencie, ma za zadanie skoncentrować się na:

  • skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym,
  • poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców,
  • szybkości reakcji na tle nieprawidłowości,
  • sprawniejszym egzekwowaniu należności podatkowych,
  • zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej.

Kolejnymi zakładanymi przez MF celami dla KAS są:

  1. Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
  2. Poprawa sprawności działania KAS;
  3. Zwiększenie skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS oraz
  4. Rozwój technologii informacyjnych, wspierających realizację zadań KAS.

Zgodnie z zaprezentowaną strategią do 15 marca każdego roku szef KAS ma przedstawiać raport ze stanu realizacji celów i określonych działań. Raporty mają zawierać m.in. informację o stopniu osiągnięcia wartości wskaźników oraz ewentualne propozycje działań, które służą zapewnieniu skutecznej realizacji założonych celów.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. „Strategia MF zakłada skrócenie czasu, jaki przedsiębiorcy przeznaczają na czynności związane z podatkami CIT i VAT o ok. 40 proc. w 2020 r. w porównaniu do 2015 r., tj.: „odpowiednio do 42 oraz 59 godzin””. Chciałbym zobaczyć taki efekt. Koniecznie muszę przeczytać ten dokument.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *