Tarcza 4.0. przyjęta przez Sejm

W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił Tarczę antykryzysową 4.0., ustawa trafi teraz do Senatu. Nowa odsłona Tarczy antykryzysowej zawiera kolejne rozwiązania i zmiany podatkowe, mające na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Do najważniejszych zmian podatkowych przewidzianych w Tarczy 4.0. należą:

  • możliwość odliczenia kolejnych darowizn od podstawy obliczenia podatku, tj. darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), domów pomocy społecznej;
  • możliwość odliczenia od postawy opodatkowania darowizn komputerów przenośnych (laptopów i tabletów), zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na rzecz placówek oświatowych lub organizacji pożytku publicznego;
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi – wierzyciele, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19, będą mogli pomniejszyć przychód o wartość niezapłaconej wierzytelności już po upływie 30 dni od upływu terminu płatności (obecnie przepisy przewidują taką możliwość po upływie 90 dni od dnia, w którym upłynął termin płatności);
  • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;
  • przedłużenie zawieszenia biegu terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowychod dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19 (w przypadku schematów transgranicznych – nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.) – ustawa przedłuża zatem zawieszenie terminów związanych z raportowaniem o kolejne 30 dni, ponieważ wcześniej termin ten został zawieszony do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. lub o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.;
  • ułatwienia w zakresie obowiązku dostarczania certyfikatów rezydencji – przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu: 1) następuje przedłużenie ważności certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu, do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19; 2) istnieje możliwość potwierdzenia miejsca zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych kopią certyfikatu rezydencji; 3) na równi z posiadaniem certyfikatu rezydencji za 2020 r. uznaje się posiadanie certyfikatu rezydencji za 2019 r. oraz złożenie oświadczenia przez podatnika co do aktualności danych w nim zawartych;
  • Zmiany w ustawie o zatorach płatniczych – wyłączenie podmiotów będących dużymi przedsiębiorcami z kręgu podmiotów uprawnionych do żądania jako wierzyciel odsetek ustawowych po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Jestem niesamowicie ciekaw, kiedy zaczniemy się z tego wszystkiego podnosić i te tarcze antykryzysowe nie będą już potrzebne. Sądzisz, że w przyszłym roku w ogóle uda nam się z tego wygrzebać, aby przynajmniej wyjść na prostą.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *