Wszczęcie dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ale jedynie w sytuacji gdy o dochodzeniu tym podatnik został poinformowany najpóźniej przed upływem terminu przedawnienia tegoż zobowiązania podatkowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. I SA/Gd 1271/12, orzekł, iż zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie może spowodować okoliczność wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli o postępowaniu tym podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Sąd administracyjny rozstrzygnął sprawę w której organy podatkowe wydały decyzję określającą zobowiązanie podatkowe podatnika w podatku od towarów i usług już po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a więc już po upływie okresu przedawnienia. Organy podatkowe wskazywały jednak, iż w sprawie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie wobec podatnika dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe. Z okoliczności faktycznych sprawy wynikało również, iż o zainicjowaniu postępowania karnoskarbowego podatnik został poinformowany po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskazanego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku mając na uwadze powyższe okoliczności oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. P. 30/2011, uchylił zaskarżoną decyzję organów podatkowych wskazując w uzasadnieniu, iż zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie może spowodować okoliczność wszczęcia postępowania karnoskarbowego, jeżeli o postępowaniu tym podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Organy podatkowe mogą zatem powołać się na przesłankę zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie wobec podatnika postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, ale jedynie w sytuacji, gdy o postępowaniu tym podatnik został poinformowany najpóźniej przed upływem terminu przedawnienia tegoż zobowiązania podatkowego. Innymi słowy z chwilą upływu pięcioletniego terminu przedawnienia podatnik musi zostać poinformowany, że przedawnienie nie następuje, bo jego bieg został zawieszony w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

Powyższy wyrok sądu administracyjnego jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. P. 30/2011, w którym Trybunał stwierdził, iż art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Przy czym powyższa cecha niekonstytucyjności odnosi się do przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym również po dniu 1 września 2005 r.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *