Accounting and taxes

Informujemy o pozytywnym dla podatników wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 179/16. W wyroku tym NSA stwierdził, że organ podatkowy wydający indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego nie może uchylać się od jednoznacznego wypowiedzenia się w sprawie klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi, jeżeli od dokonania tej klasyfikacji uzależniony jest sposób opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług.

Najnowsze stanowisko NSA

W powołanym wyroku NSA przedmiotem sporu było rozstrzygnięcie, czy zakwalifikowanie danego towaru lub usługi do konkretnego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) może być przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. NSA zaakceptował rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Krakowie wyrażone w wyroku z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1206/15. Uzasadniając swoje stanowisko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że:

(…) jeżeli konkretny przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu opodatkowania tj. np. zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, to Minister Finansów nie może się uchylić od oceny stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) konkretnego towaru (produktu) lub świadczonej usługi, o ile we wniosku zostaną przedstawione informacje o składzie produktu, sposobie jego wytwarzania itp. czyli okoliczności faktyczne mające znaczenie dla przyporządkowania towarów lub usług do konkretnych ugrupowań statystycznych. Klasyfikacje statystyczne są w swej istocie zbiorami norm technicznych stanowiącymi usystematyzowane zbiory towarów lub czynności (usług) – przez ich wprowadzenie do systemu podatkowego, są jednocześnie swoistego rodzaju normami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług.”

Z powyższego wynika zatem, że organ podatkowy wydający interpretację indywidualną, mając na uwadze stan faktyczny sprawy podany we wniosku o wydanie interpretacji, powinien dokonać oceny w jakim grupowaniu klasyfikacji statystycznej mieszczą się opisane towary lub usługi.

Odmienne linie orzecznicze

Jednocześnie wskazujemy, że wyżej wskazane wyroki wpisują się w pozytywną linię interpretacyjną sądów administracyjnych (por. wyroki NSA z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1114/10 oraz z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I FSK 483/11, a także wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 243/15, wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 kielnia 205 r., sygn. akt I SA/Łd 212/15.

Zwracamy jednak uwagę na istnienie niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej. Za brakiem obowiązku określenia w interpretacji indywidualnej klasyfikacji PKWiU opowiedział się NSA w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1021/09. NSA wskazał że organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU, ani też weryfikacji klasyfikacji wskazanej przez wnioskodawcę. Do tego wyroku odwołał się WSA w Krakowie w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1803/13. WSA w Krakowie wskazał, że powiązanie opodatkowania podatkiem od towarów i usług z klasyfikacją statystyczną towarów nie zmienia faktu, że w myśl przepisów o statystyce publicznej klasyfikacji tej dokonuje producent oraz ewentualnie właściwy urząd statystyczny w wydawanych opiniach.

Reasumując, jeżeli od klasyfikacji statystycznej towarów lub usług będzie zależało zastosowanie określonego sposobu opodatkowania, to według najnowszego orzeczenia NSA, organ podatkowy powinien odpowiedzieć, czy klasyfikacja statystyczna towarów lub usług wg. nomenklatury PKWiU wskazana we wniosku o interpretację jest prawidłowa.

Będą zmiany przepisów

Na marginesie wskazujemy, że okres obowiązywania PKWiU 2008 dla celów podatkowych został przedłużony do 31 grudnia 2018 r. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów (MF) wynika, iż przyczyną tej zmiany jest próba dokonania gruntownej zmiany obecnych reguł ustalania stawek VAT. Na ten moment MF jest najbliżej przyjęcia pomysłu, aby te stawki oprzeć na nomenklaturze scalonej (CN). Takie właśnie rozwiązanie przyjęte zostało w wielu innych krajach europejskich.

Warto również zauważyć, że przedstawiciele MF zapowiadają wprowadzenie nowego rozwiązania. Jego celem będzie minimalizacja ryzyka podatkowego prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS) w formie decyzji administracyjnej. WIS wiążąco rozstrzygnie, na jakim poziomie powinien być opodatkowany dany produkt. Zaletą WIS będzie większa ochrona podatników i uzyskanie pewności odnośnie stosowanych stawek VAT.

Przemysław Kirylak

Przemysław Kirylak


przemyslaw.kirylak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *