W przypadku zniszczenia wyrobów akcyzowych jako nienadających się do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, podatnik ma prawo zwolnić te wyroby od podatku akcyzowego i odzyskać akcyzę wcześniej zapłaconą od tych wyrobów. Zwolnienie może nastąpić w formie zwrotu podatku, a fakt zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy nie ma wpływu na prawo podatnika do ww. zwolnienia – tak wynika z niedawnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Zagadnienie zwrotu zapłaconej akcyzy od zniszczonych wyrobów akcyzowych stało się przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2011 r. sygn. I SA/Łd 28/11 oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawach o sygn. III SA/Gl 1357/10 oraz III SA/Gl 1468/10. Powołane wyżej sprawy dotyczyły zharmonizowanych wyrobów akcyzowych takich jak piwo i wyroby tytoniowe.

Sądy w uzasadnieniach powyższych wyroków zgodnie podkreśliły, iż treść pkt 2 ust. 1 art. 39 ustawy o podatku akcyzowym jest klarowna. Wynika z niej, że oprócz zwolnień wyraźnie określonych w ustawie dopuszczalne są zwolnienia wynikające z regulacji wspólnotowych. Powyższe oznacza, iż zdaniem sądu podatnik ma prawo do skorzystania ze zwrotu podatku na podstawie przepisów unijnych, przy braku odpowiednich regulacji krajowych. Przy czym zwolnienie może przybrać formę zwrotu podatku.

We wszystkich powołanych wyrokach sądy jednogłośnie stwierdziły, iż jedynym warunkiem zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, po wyprowadzeniu ich ze składu podatkowego, jest zniszczenie ich pod szczególnym nadzorem podatkowym. Jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zwolnienie nastąpiło w formie zwrotu akcyzy. Sądy w sposób bezpośredni wskazały, iż stanowisko organów podatkowych zgodnie z którym zwolnienie podatkowe dotyczy jedynie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest całkowicie błędne i sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *