Co się zmieni w obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych?

Aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poszerza nie tylko katalog tzw. instytucji obowiązanych, ale także katalog podmiotów obowiązkowo zgłaszających informacje o beneficjentach rzeczywistych do jawnego rejestru.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o AML), wdrażający piątą dyrektywę AML, zbliża się wielkimi krokami. Nowe regulacje poszerzą katalog instytucji obowiązanych – o tym, jakie podmioty będą musiały wdrożyć kompleksowo wymogi AML pisaliśmy w poprzednim artykule.

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych (CRBR) – ważne zmiany

Jedna z kluczowych zmian dotyczy też poszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do identyfikacji swojego beneficjenta rzeczywistego i jego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przepisy w tym zakresie obowiązują od 2020 r. Uregulowany w art. 58 ustawy katalog obejmował dotąd m.in. wszystkie spółki prawa handlowego (oprócz partnerskich i publicznych), niezależnie czy są instytucją obowiązaną do wdrażania pozostałych wymogów AML.

Dotychczasowy katalog zostanie poszerzony o:

  • fundacje
  • spółki partnerskie, spółki europejskie i europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółdzielnie, spółdzielnie europejskie oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu.

Nowy obowiązek dla beneficjenta rzeczywistego.

W projekcie ustawy przewiduje się również dodanie obowiązku dostarczenia przez beneficjenta rzeczywistego wszystkich informacji i dokumentów, które będą niezbędne do zgłoszenia informacji o nim lub aktualizację danych w CRBR w terminie 7 dni od powstania obowiązku ujawnienia informacji w rejestrze. Za nieprzekazanie wymaganych informacji lub za przekazanie nieprawidłowych danych beneficjent rzeczywisty podlega karze do wysokości do 50 000 zł.

Obowiązek weryfikacji informacji w CRBR.

Warto pamiętać, że CRBR ma za zadanie nie tylko zapewnić powszechną transparentność zawartych w nim danych. Jest też ważnym narzędziem dla instytucji obowiązanych (np. banków, zakładów ubezpieczeń czy biur księgowych), które w ramach stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego ustalają beneficjenta rzeczywistego nie swojego, a swoich klientów.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek weryfikacji przez te instytucje prawdziwości informacji znajdujących się w rejestrze. Nie będzie zatem wystarczające oparcie się wyłącznie na danych o kliencie zawartych w CRBR. Co więcej, instytucje obowiązane będą musiały:

  • odnotowywać rozbieżności między informacjami zawartymi w rejestrze a ustalonymi przez ten podmiot informacjami o beneficjencie rzeczywistym oraz
  • podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.

W przypadku potwierdzenia odnotowanych rozbieżności podmioty te będą musiały przekazać organowi właściwemu (GIIF) zweryfikowaną informację o tych rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności. Organ po uzyskaniu informacji będzie mógł wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia, czy informacje zgromadzone w rejestrze są prawidłowe i aktualne

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski


salwador.milczanowski@dzp.pl

Klaudia Sałdan

Klaudia Sałdan


klaudia.saldan@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *