ESG compliance od podstaw. Co to jest ESG?

ESG to skrót od Environmental, Social, Governance (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny). Dane ESG stanowią miernik tego, jak dane przedsiębiorstwo radzi sobie w tych trzech obszarach i jak odporne jest na związane z nimi ryzyka. W skrócie – czy odpowiedzialnie prowadzi działalność biznesową. W nowym cyklu na naszym blogu „ESG compliance od podstaw” będziemy po kolei przybliżać wybrane zagadnienia z obszaru ESG.

Raportowanie korporacyjne składa się z dwóch filarów – sprawozdawczości finansowej oraz niefinansowej. O ile jednak dane finansowe od zawsze były elementem sprawozdawczości przedsiębiorstw (w końcu to podstawowa informacja o rentowności biznesu), o tyle dane niefinansowe dopiero z czasem zyskały na znaczeniu.

Obecnie coraz więcej osób stoi na stanowisku, że dopiero połączenie danych ekonomicznych i nieekonomicznych daje pełen obraz spraw spółki. Rozwija się idea samodzielnego raportowania danych niefinansowych lub nawet raportowania zintegrowanego, tj. finansowego i niefinansowego razem.

Jakkolwiek nazwiemy taki rodzaj raportowania – niefinansowe, ESG, na temat zrównoważonego rozwoju – chodzi o ujawnianie informacji z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, które, mimo że nie zawsze można je ująć w formę konkretnej sumy pieniężnej, mogą mieć wpływ na wyniki spółki. Informacje takie pokazują, czy przedsiębiorstwo nadąża za rozwojem cywilizacyjnym oraz jest odporne na ryzyka, które się z nim wiążą.

Namacalnym dowodem wzrostu znaczenia wartości niematerialnych są nadchodzące regulacje unijne w obszarze ESG. Wkrótce obowiązek raportowania danych niefinansowych obejmie bezpośrednio lub pośrednio większość podmiotów na rynku. Dane ESG będą miały ogromne znaczenie zwłaszcza w relacjach z inwestorami, bankami czy ubezpieczycielami.

E jak Environmental

Kiedy myślimy o zrównoważonym rozwoju, jedno z pierwszych haseł, które przychodzi na myśl, to środowisko. W ramach czynników środowiskowych przedsiębiorstwa ujawniają między innymi:

 • wpływ na zmianę klimatu – np. emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, ryzyka i szanse,
 • kwestie dotyczące zasobów naturalnych – np. zużycie wody, surowców, wpływ na bioróżnorodność,
 • produkowane zanieczyszczenia i odpady – np. emisja zanieczyszczeń, sposób gospodarowania odpadami,
 • awarie czy naruszenia przepisów ochrony środowiska – np. potwierdzone skażenia, wszczęte postępowania w związku z naruszeniami.

S jak Social

Kryteria „S” oscylują wokół wszelkiego rodzaju relacji, praw człowieka oraz zaangażowania w kwestie społeczne. Obejmują na przykład:

 • kwestie dotyczące zatrudnienia – np. rotacja, zrzeszanie się, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • prawa człowieka – np. czy firma posiada politykę praw człowieka i zgodnie z nią działa, czy przeciwdziała handlowi ludźmi,
 • propagowanie różnorodności – np. w zarządzie czy organach nadzorczych,
 • wspieranie równości wśród pracowników bez względu na płeć, orientację seksualną, rasę czy wyznawaną religię – przede wszystkim w zakresie warunków zatrudnienia,
 • rozwój i edukację – np. podnoszenie kompetencji pracowników w drodze szkoleń, finansowanie podnoszenia kwalifikacji,
 • zaangażowanie w lokalną społeczność – np. przez organizowanie lokalnych wydarzeń, działalność charytatywną.

G jak Governance

Ostatni, lecz nie mniej ważny – ład korporacyjny. Świadczy przede wszystkim o kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jego dojrzałości. To tutaj skupiają się kwestie:

 • organizacyjne – np. jaka jest struktura organów zarządczych, czy w strategii firmy znajdują się kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, czy firma zarządza ryzykiem ESG,
 • etyczne – np. czy organizacja ma swój zestaw wartości, kodeks etyczny,
 • prewencyjne – np. czy organizacja posiada wdrożony system compliance, kanały zgłaszania nieprawidłowości, przeprowadza audyty,
 • antykorupcyjne – np. czy organizacja ma politykę antykorupcyjną, klauzule antykorupcyjne w umowach, czy edukuje pracowników na szczególnie narażonych na ryzyko stanowiskach.

Podsumowanie

Przywykliśmy do tego, że biznes to kwestie finansowe. Okazuje się jednak, że nie tylko. Raportowanie danych niefinansowych pozwala na pełniejszą ocenę działalności organizacji i stanowi kolejne narzędzie, obok sprawozdań finansowych, do uzyskiwania ważnych informacji na jej temat. Warto więc zapamiętać, co kryje się za skrótem ESG, jako że z pewnością będzie odgrywać coraz większą rolę na rynku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *