Safety amber light

29 listopada b.r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i kilku innych ustaw, która narzuca obowiązek posiadania procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing) oraz procedur i standardów etycznych.

W ramach tych procedur zobowiązane podmioty będą musiały zapewnić pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Nowe obowiązki dotyczyć będą:

1.  Emitentów,
2.  Spółek prowadzących rynek regulowany oraz
3.  Podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach.

W procedurze whistleblowingowej podmioty te będą zobowiązane do wskazania kanałów zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń przepisów prawa, w tym przepisów rozporządzenia 596/2014 i rozporządzenia 600/2014.
Nowelizowane przepisy wskazują, że KNF będzie mogła przyjmować powiadomienia od sygnalistów w zakresie naruszeń przepisów rozporządzeń 596/2014 oraz 2017/1129 oraz, że zgłoszenie takie nie będzie naruszać obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Z kolei podmioty, których dotyczy zgłaszana nieprawidłowość, nie będą mogły rozwiązać z sygnalistą umowy o pracę ani innej umowy o podobnym charakterze.

Przy wdrażaniu rozwiązań zgodnych z nowymi przepisami warto rozważyć jednoczesne dostosowanie ich do Standardów zapobiegania korupcji i ochrony sygnalistów korporacyjnych wydanych przez GPW w 2018 roku.

Ustawa wprowadzi także sankcje (w tym kary grzywny oraz pozbawienia wolności) za niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie innych wskazanych w ustawie obowiązków, takich jak sporządzenie polityki wynagrodzenia oraz polityki zaangażowania obejmującej m.in. zasady zarządzania (potencjalnymi) konfliktami interesów.

Takie ustawowe rozwiązania rozszerzają obowiązki z zakresu compliance, zakorzeniając je w systemie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce oraz motywują przedsiębiorców do nieustannego rozwoju systemów zarządzania zgodnością w organizacjach. Pochylając się nad poszczególnymi zagadnieniami compliance należy jednak patrzeć na organizację całościowo, szeroko analizując możliwe ryzyka braku zgodności w działalności i  kompleksowo przeciwdziałać potencjalnym nieprawidłowościom i nadużyciom.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz


julia.besz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *