Projekt ustawy o sygnalistach opublikowany

Zaledwie kilkanaście dni temu informowaliśmy Państwa o pojawieniu się w wykazie prac legislacyjnych projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Z brzmieniem projektu możemy się już zapoznać na portalu Rządowego Centrum Legislacji – zgodnie z oczekiwaniami w dużej części pokrywa się on  z postanowieniami Dyrektywy. Projekt przechodzi obecnie proces opiniowania.

Po długiej stagnacji w temacie projektu ustawy czwarty kwartał przynosi coraz to nowe newsy, w tym najważniejszy, czyli opublikowanie projektu. Chociaż w dużej części jest on powtórzeniem Dyrektywy, to jest kilka wątków, które zwracają uwagę i wymagają omówienia.

Doprecyzowanie kwestii przetwarzania danych osoby, której dotyczy zgłoszenie

Dyrektywa bardzo zdawkowo dotykała tematu ochrony danych osobowych nakazując zgodność przetwarzania z RODO, dając jednak upoważnienie krajom członkowskim do stopniowego ograniczenia jego stosowania, jeśli byłoby to konieczne ze względu na cel Dyrektywy. Wątkiem istotnym, poruszanym, m. in. podczas cyklu sesji dialogowych DZP i UN GCNP – „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”, była kwestia informowania osoby, której dotyczy zgłoszenie o źródle pochodzenia danych osobowych, która niweczyłaby poufność zgłoszeń. Ustawodawca pochylił się nad tą kwestią i wyłączył ten obowiązek, zapewniając możliwość przetwarzania danych osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

Zaangażowanie przedstawicieli pracowników

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych pracodawca ustala po konsultacji z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W związku z tym, stworzenie i wdrożenie wewnętrznej procedury musi odbyć się przy czynnym i udokumentowanym udziale przedstawicieli pracowników.

Organ centralny i organy publiczne

Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych został, zgodnie z zapowiedzią, Rzecznik Praw Obywatelskich. Poza organem centralnym ustawa definiuje także organy publiczne. W samej ustawie z nazwy wymieniony został tylko Prezes UOKiK w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów, ale wydaje się, że organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne będzie więcej – odpowiednio w zakresach swoich kompetencji.

Przepisy karne

Ustawodawca wprowadził do ustawy także sankcje – odpowiedzialność karną przewidziano za:

  • utrudnianie dokonania zgłoszenia,
  • naruszenie obowiązku zachowania poufności,
  • podejmowanie działań odwetowych,
  • dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji,
  • brak lub nieprawidłowe ustanowienie procedury wewnętrznej.

Każdy z wyżej wymienionych czynów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 3

Przepisy końcowe

Na uwagę zasługuje na pewno także krótki 14-dniowy okres vacatio legis, który sprawia, że czasu na podjęcie działań będzie bardzo niewiele i warto zainteresować się tym tematem już teraz, szczególnie ze względu na sankcje karne za niewdrożenie regulaminu.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz
Prawnik, Associate

julia.besz@dzp.pl

Jakub Dydak

Jakub Dydak
Prawnik, Associate

jakub.dydak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *