Raportowanie ESG to nowe zadanie dla funkcji compliance w organizacji

Na rynku panuje przekonanie, że raportowanie niefinansowe jest częścią składową funkcji compliance. 89% menedżerów i kadry kierowniczej do spraw zgodności z przepisami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech uwzględnia raportowanie ESG w ramach programu zgodności swojej organizacji.

Raportowanie czynników ESG (Environmental, Social, Governance) to jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań, które czeka wiele podmiotów na rynku w ciągu najbliższych kilku lat. Nadchodząca dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju nie tylko rozszerzy obowiązki podmiotów już raportujących, ale też stworzy nowe obowiązki dla szeregu podmiotów, które jeszcze nie mają doświadczeń we wskazanym obszarze. Trwają prace nad stworzeniem jednolitego europejskiego standardu raportowania, który zwiększy zakres informacji podlegających raportowaniu. Dodatkowo sprawozdanie czynników niefinansowych zostanie objęte obowiązkową weryfikacją przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską. Do trudności wynikających z faktu, że raportowanie ESG jest nadal nowym i niezbadanym obszarem w Polsce, należy więc dodać problem zakresu zmian wprowadzanych przez dyrektywę – co wymaga przygotowania prawno-biznesowego ze strony wszystkich podmiotów.

Kto odpowiada za ESG?

Jednym z kluczowych pytań, jakie pada, gdy na horyzoncie pojawia się widmo nowych przepisów prawnych, jest to, kto będzie odpowiadał kompetencyjnie za nowy obszar.

Żeby rozwiać wątpliwości, pod koniec 2021 r. Navex Global przeprowadził ankietę OnePoll wśród menedżerów i osób należących do kadry kierowniczej ds. zgodności z przepisami w czterech krajach: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Każda z 400 przepytanych osób pracowała w firmach zatrudniających ponad 500 osób.

Na pytanie, do jakiego obszaru należy raportowanie ESG, 89% respondentów odpowiedziało, że raportowanie ESG jest obecnie częścią funkcji compliance w organizacji. Z 11%, które zadeklarowały, że ESG nie należy do kompetencji compliance, aż 71% wyraziło zdanie, że powinno należeć.

Dlaczego to właśnie dział compliance powinien zajmować się ESG?

Wynik ankiety nie budzi wątpliwości ze względu na gałąź, z jaką powiązane jest raportowanie ESG, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility). Stanowiąca podstawę dla etycznych i compliancowych zachowań w korporacjach, obecnie powoli ustępuje ESG. Tym samym odpowiedzialne za CSR komórki compliance w organizacji niejako naturalnie, w ramach przedłużenia kompetencji, przejmują obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym.

Działania związane z ESG są ściśle powiązane z dziedzinami zarządzania: ryzykiem, zgodnością i sprawami etycznymi. Sprawia to, że doświadczeni compliance officerowie przychodzą pierwsi na myśl, gdy pada hasło raportowania czynników niefinansowych. Pomijając specjalistyczne zagadnienia związane ze środowiskiem – które wymagają pozyskania danych od ekspertów mających wykształcenie sektorowe, a nie chociażby prawnicze czy związane z zarządzaniem – kwestie społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego są ściśle powiązane z funkcją compliance.

Czy compliance officerowie są przygotowani na nowe obowiązki?

Jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne compliance officerów to wyniki ankiety nie są już tak przekonujące. 67% menedżerów ze Stanów Zjednoczonych jest pewnych umiejętności departamentu compliance w zakresie raportowania ESG, natomiast w Europie jest to już tylko 50%.

Kluczowym problemem wskazywanym przez ankietowanych jest brak kompleksowej, globalnej podstawy wysokiej jakości standardów zrównoważonego rozwoju, która by mogła zaspokoić potrzeby informacyjne inwestorów – w tym zakresie odpowiedzią dla Polski, tak samo jak i dla pozostałych państw członkowskich UE, będzie jednolity europejski standard raportowania (obecnie w przygotowaniu). Niektóre z osób odpowiadających za funkcję compliance obawiają się również nowych obowiązków jako obciążenia dostępnych im zasobów, które i tak są już ograniczone.

Jak się przygotować na więcej kompetencji?

Przede wszystkim się nie bać. Nowe kompetencje z pewnością wpłyną na zakres obowiązków i obciążenie compliance officerów, natomiast w praktyce zbieranie i analizowanie danych ESG do raportów będzie do pewnego stopnia podobne do innych danych dotyczących ryzyka i zgodności w organizacji – a więc tych, z którymi osoby odpowiedzialne za compliance są już dobrze zaznajomione.

Poza tym działalność funkcji compliance oraz wyniki tej działalności są częścią raportowania, więc przynajmniej w części dotyczącej ładu korporacyjnego, a także części zagadnień społecznych, compliance będzie najbardziej odpowiedni. Compliance officerowie już, być może nawet nieświadomie, zbierają i przetwarzają czynniki ESG – z tą różnicą, że póki co nie ma to formy obowiązkowego, skonsolidowanego raportu.

Oczywiście nie oznacza to, że automatycznie całość kompetencji dotyczących ESG i przygotowania raportu powinna zostać „przerzucona” na funkcję compliance. Różnica, jaką przyniesie raportowanie niefinansowe, polega przede wszystkim na konieczności zapewnienia szczegółowości danych oraz zaangażowania odpowiednich ekspertów. Compliance zapewnia doświadczenie w kluczowych kwestiach niefinansowych, a eksperci, gdy potrzebne – wymagane informacje. Kształtuje się nowa relacja między funkcją compliance a resztą przedsiębiorstwa. Polega ona na tym, że compliance pełni rolę wiodącą w dokonaniu oceny istotności, ryzyka i ogólnej odpowiedzialności, które to umiejętności są przecież wpisane w istotę funkcji compliance.

W tym zakresie raportowanie ESG jest wręcz szansą dla osób zajmujących się compliance w danej organizacji – na bezpośrednie dotarcie szeregu osób o różnych kompetencjach we własnej firmie, z którymi współpraca przy zbieraniu danych do raportu i jego powstawaniu będzie niezbędna.


Źródła:

https://www.navex.com/en-us/company/press-room/global-compliance-survey-highlights-convergence-esg-compliance-programs/

https://www.navex.com/blog/article/esg-ownership-compliance-convergence-opportunity/

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *