Już są – nowe podstawowe warunki prowadzenia apteki

Mimo licznych uwag środowiska aptekarskiego 18 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Nowe przepisy wejdą w życie już po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze założenia Rozporządzenia.

Nowe warunki przechowywania produktów

 • w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, konieczne jest zapewnienie całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności oraz wyposażenia eliminującego nadmiernie działanie promieni słonecznych;
 • w urządzeniach chłodniczych konieczne jest zapewnienie wyposażenia do monitorowania temperatury;
 • urządzenia pomiarowe muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria oraz systemu umożliwiające odpowiedni zapis temperatury i wilgotności oraz powiadomienia o przekroczeniach w tym zakresie.
 • doprecyzowano oraz zaktualizowano także kategorie produktów, które powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich oddzielenie od pozostałych produktów, dodając do tych kategorii m.in. produkty wstrzymane, wycofane czy sfałszowane oraz przeterminowane.

Ewidencje – nowe wymogi

 • jak dotychczas, apteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji leków recepturowych, aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych, które są sporządzane w aptece. W przypadku prowadzenia ww. ewidencji w formie elektronicznej, każdy wpis wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby dokonującej wpisu.
 • na potrzeby kontroli prowadzonych przez inspekcję farmaceutyczną, apteka ma obowiązek przechowywania dokumentacji dot. odpadów przekazanych do utylizacji, w tym kart przekazania odpadów.

Systemy i procedury

 • w przypadku prowadzenia dokumentacji dot. produktów w systemie elektronicznym konieczne jest zapewnienie indywidualnie zdefiniowanego dostępu do tego systemu dla każdego z użytkowników. Dodatkowo, wdrożony zostanie obowiązek okresowego sprawdzania dostępności przechowywanych danych oraz procedury na wypadek błędu lub awarii systemu.
 • kopie zapasowe danych z systemów elektronicznych należy przechowywać przez pięć lat liczonych od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku ich utworzenia, w osobnym, zabezpieczonym miejscu.
 • substancje bardzo silnie działające określone w wykazie A Farmakopei Polskiej, produkty lecznicze zawierające te substancje, z wyłączeniem kategorii produktów leczniczych wydawanych bez recepty (OTC), oraz produkty lecznicze zawierające prekursory kategorii 1 przechowuje się w szafkach lub szufladach zamykanych na klucz, w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą, podmianą i zniszczeniem.

Zastępca kierownika apteki

 • w przypadku wyznaczenia osoby zastępującej kierownika apteki na czas jego nieobecności dane tej osoby przekazuje się na piśmie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Pisemne zgłoszenie jest konieczne również w przypadku nieobecności kierownika powyżej 30 dni.

Rozporządzenie przewiduje również okresy dostosowawcze – 12 miesięcy w przypadku obowiązków dotyczących stosowania urządzeń oraz wyposażenia pomiarowego oraz 6 miesięcy w pozostałym zakresie.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2363

 

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Julia Nowosielska-Łaskawiec

Julia Nowosielska-Łaskawiec
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Jeden komentarz

 1. Bardzo dobry artykuł w przystępny sposób opisujący jakie wymagania ma na barkach każdy próbujący otworzyć własną aptekę – jest to jedna z branż, gdzie wymogi są dosyć rygorystyczne.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *