W okresie świąteczno-noworocznym NFZ nie próżnuje, ogłoszono przetarg centralny dla leków w chemioterapii

28 grudnia 2020 r. na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zostało ogłoszone wspólne postępowanie na zakup i dostawę leków zawierających substancję czynną rituximabum dla podmiotów leczniczych z terenu całej Polski realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia wskazanych przez zamawiającego po dokonaniu wyboru oferty (znak: ZZP-26/21, link do zamówienia). Postępowanie jest realizowane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zamówienie składa się z dwóch części. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków zawierających substancję leczniczą rituximabum. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważną decyzję refundacyjną. Wielkość zakupu produktów dla części 1 wynosi: 17 662 800 mg, a dla części 2: 7 569 700 mg.

Bezpośrednimi odbiorcami dla obu części będzie nie więcej niż 105 wskazanych podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia (z którymi zostaną zawarte umowy). Dla części 1 będą to 74 (+/- 10) podmioty, a dla części 2 będzie to 31 (+/- 10) podmiotów.

Oferty należy złożyć do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 09:00.

Niniejsze postępowanie jest przykładem tendencji do centralizacji pewnych zadań, jaką w ostatnich czasach obserwujemy.

Rys historyczny.

Dla przypomnienia informujemy, że przepisy wprowadzające wspólne przetargi weszły w życie 23 sierpnia 2018 r. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje organizację wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom jako jeden z zakresów działań NFZ. Organizacja wspólnych postępowań jest możliwa jeżeli zostało to przewidziane w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postępowania mają być prowadzone na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Wspólne postępowania przetargowe występowały zarówno w ramach programów lekowych, jak i programów polityki zdrowotnej, jednak były to przypadki incydentalne. Lista programów lekowych dla których nabycie leku może się odbywać na podstawie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wprost wskazana w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Przykładowo są to następujące programy: Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN), Leczenie zespołu Prader – Willi, czy dodany od 11 grudnia 2020 r. program leczenia ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie.

Wspólne zamówienia dla chemioterapii

Od 1 marca 20202 r., kwestie nabycia leków niezbędnych do realizacji świadczeń udzielanych w ramach chemioterapii, które mogą odbywać się po przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego reguluje zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Jak wskazano w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian, dodane regulacje mają na celu: zracjonalizowanie wydatków płatnika publicznego w obszarze w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny. Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary terapeutyczne najbardziej tego wymagające. Należy przy tym uwzględnić znaczne zmiany, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Stąd też sprostanie wyzwaniom jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych wymaga podjęcia konkretnych działań. Mając na względzie powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych, płatnik publiczny podejmuje wyzwanie jakim jest przeprowadzenie wspólnych postępowań na zakup leków. W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii, również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków [uzasadnienie do zarządzenia nr 24/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia].

Zgodnie z treścią dodanego §17a, Prezes NFZ podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonuje wyboru podmiotu przeprowadzającego wspólne postępowanie. Taki komunikat, wraz z informacją o nazwie substancji czynnej, która będzie nabywana w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nazwie podmiotu przeprowadzającego wspólne postępowanie Prezes NFZ zamieszcza na stronie.

Informacja o wszczęciu procedury wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum została opublikowana 7 grudnia 2020 r. na stronie NFZ (zobacz komunikat). Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego został wybrany Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Zamawiający przeprowadzający postępowanie musi zostać upoważniony przez pozostałych zamawiających (świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach chemioterapii) do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz (wzór upoważnienia określa załącznik do zarządzenia).

Udzielanie świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie jednego miesiąca od zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Katarzyna Pałka

Katarzyna Pałka
Prawnik, Associate

katarzyna.palka@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *