Projekt kodeksu postępowania dla ochrony zdrowia pozytywnie zaopiniowany przez PUODO

Projekt kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia, opracowany we współpracy środowiska medycznego z kancelarią DZP, uzyskał pozytywną opinię PUODO. Tym samym podmioty wykonujące działalność leczniczą, które chcą zapewnić pacjentom wysoki poziom ochrony ich danych osobowych, mogą rozpocząć dostosowywanie do jego postanowień.

PUODO, po przeprowadzeniu dokładnej oceny projektu kodeksu złożonego przez Polską Federację Szpitali w zakresie zgodności z RODO, pozytywnie zaopiniował zaproponowane w nim rozwiązania dotyczące doprecyzowania zasad ochrony danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia. Tym samym, zapisy projektu kodeksu wyznaczają już pewien akceptowany standard, który może być przyjmowany przez wszystkie zainteresowane podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Regulacje zaproponowane w projekcie kodeksu skupiają się na najczęstszych przypadkach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności wrażliwych danych o stanie zdrowia, w praktyce funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nie tylko doprecyzowują wymogi RODO w kontekście krajowych przepisów z zakresu prawa medycznego, tłumacząc m.in. różnice w zasadach dostępu do kopii danych osobowych i dostępu do dokumentacji medycznej czy też warunków stosowania monitoringu wizyjnego, ale także zawierają propozycje i wzory dokumentów oraz przykładowe procedury. Całość napisana jest w miarę prostym, a jednocześnie precyzyjnym językiem.

Projekt kodeksu został stworzony w ramach prac szerokiej koalicji, składającej się m.in. z Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związki Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Organizacji Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Dokument uwzględnia również postulaty i uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany.

Pozytywna opinia dotycząca kodeku postępowania została wydana przez PUODO z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi jeszcze zostać doprecyzowana. Warunkiem ostatecznego zatwierdzenia kodeksu jest bowiem uzyskanie akredytacji przez podmiot monitorujący, który będzie weryfikował, czy podmioty lecznicze, które przystąpią do stosowania kodeksu, faktycznie przestrzegają jego postanowień. Wydana przez PUODO opinia otwiera drogę do uzyskiwania akredytacji przez przyszłe podmioty monitorujące.

Stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania dla ochrony zdrowia będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO. Dotyczy to w szczególności obowiązku stosowania odpowiednich środków ochrony danych, o którym mowa w art. 24 i 32 RODO.

Z opinią PUODO można zapoznać się na stronie UODO

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *