W imieniu całego zespołu Life Sciences DZP serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom naszych czwartkowych spotkań, w ramach których pochyliliśmy się nad tematyką wyzwań oraz obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem produktami leczniczymi oraz związanych z nimi uprawnień pacjentów, w kontekście obecnych wydarzeń. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje oraz rekomendacje okażą się pomocne. W ramach podsumowania zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim streszczeniem najważniejszych zagadnień poruszonych w trakcie webinariów.

Łańcuch dystrybucji produktów leczniczych niewątpliwie stanowi system naczyń połączonych, w którym nadzwyczajne zdarzenia na którymkolwiek z jego etapów wpływają bezpośrednio na sytuację wszystkich zaangażowanych podmiotów. W związku z tym na podmioty zajmujące się obrotem hurtowym oraz detalicznym produktami leczniczymi nałożono obowiązki w zakresie zapewniania dostępności produktów leczniczych dla pacjentów.

Realizacja wyżej wymienionych obowiązków wiąże się z koniecznością reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Konieczne w obliczu powyższego, jak i konstytucyjnie gwarantowanych praw pacjentów, jest odpowiednie ważenie interesów przy podejmowaniu decyzji biznesowych, związanych m.in. z bojkotem produktów leczniczych. W tym zakresie warto pamiętać o zaciągniętych zobowiązaniach umownych i ryzykach związanych z obustronnym niewykonywaniem tych umów. Tym samym rekomendowana jest weryfikacja istniejących, jak i przyszłych kontraktów, pod kątem klauzul arbitrażowych, kar umownych, klauzuli siły wyższej czy zakresów odpowiedzialności.

Tematem budzącym co raz większe zainteresowanie jest również kwestia pomocy humanitarnej, i związanych z nią zasad eksportu oraz importu produktów leczniczych. Warto zwrócić uwagę, że produkty lecznicze przywożone oraz wywożone poza granice Polski w ramach pomocy humanitarnej nie kwalifikują się w zakres pojęcia obrotu hurtowego. Podmioty prowadzące pomoc humanitarną nie są wiec zobowiązane do uzyskiwania stosownych zezwoleń, niemniej ciąży na nich odpowiedzialność np. w zakresie informowania odbiorców przesyłek produktów leczniczych kierowanych w ramach pomocy humanitarnej.

Tocząca się wojna w Ukrainie nierozerwalnie związana jest ze zmieniającą się sytuacją migracyjną. Dzięki wdrażanym rozwiązaniom obywatele Ukrainy, w szczególności Ci którzy znaleźli się na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r., mogą korzystać m.in. ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz znaleźć zatrudnienie w ramach procedur uproszczonych. Choć obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują znaczących ułatwień dla personelu fachowego (farmaceuty, technika farmaceutycznego czy osoby odpowiedzialnej) to osoby te mogą skorzystać ze standardowych procedur uznawania kwalifikacji (np. poprzez nostryfikację dyplomu czy podejście do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego).

Jeżeli któryś z poruszanych przez nas tematów okazał się dla Państwa interesujący i chcieliby Państwo pogłębić przedstawione zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Prawnik, Senior Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Mateusz Kunecki

Mateusz Kunecki


mateusz.kunecki@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *