Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

W dniu 29 grudnia 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację („Projekt nowelizacji”). Został on niezwłocznie skierowany do ogłoszenia (z wyłączeniem trybu konsultacji).

Jakie zmiany?

Rozporządzenie określa podział kwoty środków finansowych w 2020 r., o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie kwot dotyczących finansowania określonych zadań. Przedstawiając zmiany tabelarycznie, wyglądają one następująco:

1.  Kwota środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • przed zmianą: 323 943 000 zł
 • po zmianie: 372 620 000 zł
 • zwiększenie: + 48 677 000 zł (o ok. 15%)

2.  Kwota środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej

 • przed zmianą: 12 106 000 zł
 • po zmianie: 40 489 000 zł
 • zwiększenie: + 28 383 000 zł (o ok. 234,5%)

3.  Kwota środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • przed zmianą: 648 278 000 zł
 • po zmianie: 1 495 278 000 zł
 • zwiększenie: + 847 000 000 (o ok. 130,7%)

Uzasadnienie zmian

Przedmiotowe zmiany związane są z zaliczeniem do kwoty całkowitego budżetu na refundacje również:

 • Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej (RDTL);
 • Kosztów finansowania tzw. produktów 75+ oraz leków dla kobiet w ciąży.

Warto również podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem: „prognozowane wykonanie całkowitego budżetu na refundację uwzględniające ww. nowe pozycje kosztów oraz dodatkowe potrzeby zgłoszone przez niektóre oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2020 wyniosą 1 908 387 000 zł.”.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Okres vacatio legis został istotnie skrócony – regulacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Adam Ekk-Cierniakowski

Adam Ekk-Cierniakowski
Prawnik, Associate

adam.ekk-cierniakowski@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *