Żywność

Komisja Europejska negatywnie o CBD i innych kannabinoidach, a pozytywnie o liściach konopi – szanse i zagrożenia dla rynku żywności

Komisja Europejska negatywnie o CBD i innych kannabinoidach, a pozytywnie o liściach konopi – szanse i zagrożenia dla rynku żywności

W sprawozdaniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) z posiedzenia Sekcji ds. Nowej Żywności i Bezpieczeństwa Toksykologicznego Łańcucha Żywnościowego, które odbyło się 27 lutego 2023 r., przedstawiono stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie do statusu prawnego kannabinoidów jako żywność. W oświadczeniu stwierdzono zgodnie z poniższym, że: Konopie siewne (Cannabis sativa) zawierają […]

Probiotyki w składzie żywności i informacjach dla konsumentów

Probiotyki w składzie żywności i informacjach dla konsumentów

Celowe zastosowanie mikroorganizmów w produkcji żywności od dawna ma nie tylko charakter technologiczny, ale również funkcjonalny. Zainteresowanie żywnością z krótką listą składników, o niskim stopniu przetworzenia, wytworzoną tradycyjnymi metodami, pomocną w zbilansowaniu diety, to idealne warunki dla rozwoju produktów z dodatkiem mikroorganizmów probiotycznych. Substancje te dodawane są do wielu kategorii […]

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

Nowe rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności

W dniu 25 maja 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, str. 103—157, dalej jako „Rozporządzenie”). Przedmiotowe Rozporządzenie uchyla dotychczas obowiązujące, a wielokrotnie nowelizowane, rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. […]

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

„Najlepiej spożyć przed …. Często dobre dłużej” – nadchodzi ważna zmiana rozporządzenia nr 1169/2011

Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności jest niezbędne na drodze do zrównoważenia unijnego systemu żywnościowego. W ramach strategii „od pola do stołu” Komisja Europejska zobowiązała się do zmniejszenia o połowę ilości odpadów żywnościowych na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r., m.in. poprzez konkretne rozwiązania prawne. Jednym z takich rozwiązań […]

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

Żywność medyczna – klasyfikacja produktów do stosowania w „innych uzasadnionych medycznie wymogach żywieniowych”

W ubiegłym roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym odnośnie wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013[1] (dalej „Rozporządzenie”). Osią sporu w sprawie o sygnaturze C-418/21 było (zdaniem powoda) nieuprawnione wprowadzanie do obrotu i reklama dwóch rodzajów produktów jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). […]

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych – nowe kompetencje, obszary i techniki urzędowej kontroli

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych – nowe kompetencje, obszary i techniki urzędowej kontroli

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych („ustawa jhars”) była kilkukrotnie nowelizowana w 2022 r., w tym w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich, rejestru rzeczoznawców i kompetencji inspekcji co do artykułów pochodzących z produkcji ekologicznej. Biorąc pod uwagę wpływ nowych przepisów na rynek, kluczową nowelizację ustawy opublikowano w dzienniku urzędowym z dnia […]

Technologia modyfikacji genetycznej CRISPR-Cas 9 w żywieniu

Technologia modyfikacji genetycznej CRISPR-Cas 9 w żywieniu

Nieustanny postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, otwiera przed nami coraz to nowsze możliwości. Dzięki metodzie CRISPR/Cas9, po raz pierwszy opisanej 10 lat temu, przedsiębiorcy z sektora żywnościowego uzyskali możliwość modyfikowania swoich upraw w sposób odmienny niż miało to miejsce przy organizmach zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Genetyczna modyfikacja żywności przy wykorzystaniu CRISPR/Cas9 […]

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanotechnologia jest jedną z najbardziej ekscytujących i dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, która w najbliższej dekadzie będzie miała wpływ na nasze życie. Nanomateriały występują naturalnie w środowisku ale mogą być także rezultatem celowych procesów technologicznych. Definicja prawna nanomateriałów ewoluuje wraz z postępem wiedzy, technologii i metod badawczych. Na początku czerwca Komisja Europejska przedstawiła nowe Zalecenie dotyczące definicji nanomateriału (2022/C 229/01).

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Unijne prawo żywnościowe kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo artykułów rolno–spożywczych wprowadzanych na rynek. W tym celu w przepisach określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla substancji zanieczyszczających, które stanowią istotne ryzyko.

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, w prawie UE, są określane na możliwie najniższym poziomie, akceptowalnym toksykologicznie, który jest rozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrych praktyk (w sektorze rybołówstwa, produkcji pierwotnej i przetwórstwie żywności) z uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcją żywności (udział w diecie).

Znakowanie żywności – elastyczność i dopuszczalne odstępstwa w związku z kryzysem w Ukrainie

Kryzys w Ukrainie wpłynął negatywnie na dostępność wielu surowców wykorzystywanych w rolnictwie i produkcji żywności w Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to oleju słonecznikowego i rzepakowego, pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, mięsa drobiowego oraz nawozów i materiałów opakowaniowych. Chociaż bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej nie jest obecnie bezpośrednio zagrożone to trwająca wojna piętrzy wyzwania. Dlatego sektor rolno-spożywczy słusznie wezwał do wprowadzenia tymczasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących etykietowania żywności wprowadzanej na rynek unijny.