Tag: nowelizacje

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Czy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie do środków prawno-finansowych przewidzianych w ustawach środowiskowych, w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych?

Coraz bliżej nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych

Z końcem lutego Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Po rozpatrzeniu uwag farmaceutycznego przemysłu oraz zaangażowanych organów administracji poprawiony tekst projektu skierowano w dniu 28 lutego 2014 do ponownych konsultacji międzyresortowych. Proponowane zmiany są dosyć daleko idące. Poniżej przedstawiamy […]

Co dalej z zakazem reklamy aptek?

Choć w mediach mówi się wciąż o konieczności i możliwościach dookreślenia zakresu zakazu reklamy aptek w ramach nowelizacji Ustawy refundacyjnej, to projekt opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia pomija tę kwestię milczeniem. Dyskusja nad nowelizacją jest jednak wciąż aktualna – temat jest niezwykle istotny, a obecnie obowiązujące rozwiązania dalece niezadowalające. Za […]

Nadchodzące zmiany w wyrobach medycznych

Niespełna 2,5 roku temu weszła w życie ustawa o wyrobach medycznych, która implementowała odpowiednie przepisy europejskie, a już należy przygotowywać się na kolejne zmiany dotyczące regulacji wyrobów medycznych. 26 września 2012 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o wyrobach medycznych oraz zmieniającego Dyrektywę 2001/83/EC, Rozporządzenie 178/2002 i Rozporządzenie […]

Projekt nowych regulacji dla zapobiegania wprowadzania do obrotu podróbek leków

Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest już dostępny projekt nowelizacji implementującej Dyrektywę 2011/62/UE zmieniającej wspólnotowy kodeks farmaceutyczny w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Zmianom mają ulec przepisy prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe regulacje przyniosą szereg istotnych zmian dotyczących wymagań stawianych wielu podmiotom, których […]

Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego!

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie ustalając termin na zgłaszanie opinii do projektu na 17 czerwca 2012 r. Zgodnie z uzasadnieniem projektu jego celem jest dostosowanie prawa polskiego do przepisów Dyrektywy 2010/84/UE zmieniającej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Dyrektywę 2001/83/WE. […]