Organy celne muszą sprawdzić cechy organoleptyczne piwa

O tym czy napój jest piwem decydują jego cechy organoleptyczne, a nie wyłącznie skład – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w szeregu orzeczeń.

Dnia 13 marca 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-195/18, w którym orzekł, że półprodukt przeznaczony do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, zawierający mniej składników słodowych niż składników niesłodowych, do którego dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji, można zakwalifikować jako „piwo otrzymywane ze słodu” objęte pozycją CN 2203, o ile cechy organoleptyczne tego wyrobu odpowiadają cechom organoleptycznym piwa. W konsekwencji ocena smaku i wyglądu trunku zadecyduje o jego klasyfikacji. W szczególności, dla celów klasyfikacji napoju do kategorii piwa (CN 2203), istotne będzie czy napój zachowa najważniejsze cechy charakterystyczne dla piwa.

W następstwie wydania orzeczenia TSUE w sprawie C‑195/18, NSA wydał szereg wyroków w sprawach o sygn. akt I GSK 266/16, I GSK 267/16, I GSK 295/16, I GSK 296/16, I GSK 297/16, I GSK 299/16, I GSK 390/16, I GSK 471/16, I GSK 472/16, I GSK 473/16, w których orzekł, że dokonanie klasyfikacji wyrobu, wyłącznie na podstawie procentowego ustalenia składników słodowych i niesłodowych wyrobu bez dokonania oceny, czy jego cechy organoleptyczne odpowiadają cechom organoleptycznym piwa narusza wykładnię dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 marca 2019 r. Organ musi więc każdorazowo sprawdzić cechy organoleptyczne napoju w celu jego zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wskazanej w Nomenklaturze Scalonej (CN).

Przedmiotowe sprawy dotyczyły produktu, w którym udział masy ekstraktu słodowego w całkowitej masie ekstraktu brzeczki wynosił ok. 6,8%, natomiast ekstraktu z syropu glukozowego 93,2%. Organy celne w przedmiotowych sprawach uznały, że jest to napój powstały na bazie pozostałego napoju fermentowanego i napoju bezalkoholowego, a nie piwo zaklasyfikowane pod pozycją CN 2203. Organ wskazał, że aby dany wyrób można było zaklasyfikować do kodu CN 2203, tj. do „piwa otrzymanego ze słodu”, głównym i przeważającym składnikiem użytym do jego produkcji musi być słód. Składniki niesłodowane są tylko dodatkiem, których użycie dopuszcza się jedynie w pewnych ilościach. Natomiast Spółka wskazywała, iż analogiczne produkty podlegają sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, a ich klasyfikacja do kodu CN 2203 nie jest kwestionowana przez organy z poszczególnych krajów UE. Strona powołała się również na badania konsumenckie, z których wynikało, że konsumenci nie dostrzegają różnicy pomiędzy produktami o zawartości słodu na poziomie 7%, 20% i 50% – w następstwie czego cechy organoleptyczne wytworzonego przez nią produktu wskazują, iż jest to piwo zaklasyfikowane do pozycji CN 2203.

NSA w we wspomnianych wyrokach podkreślił, że w aktach sprawy są protokoły kontroli próbek produktu oferowanego przez Spółkę, których oceny cech organoleptycznych dokonał Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do której jednak ani organy ani WSA w żaden sposób się nie odniosły. W związku z powyższym NSA uchylił wyroki WSA w Łodzi oraz decyzje izby celnej we wszystkich sprawach.

Poprawna klasyfikacja ma bowiem istotne znaczenie dla zastosowania stawki opodatkowania, i tak, jeśli wyrób zachowa najważniejsze cechy piwa, to zastosowanie znajdzie stawka akcyzy w wysokości 7,79 zł od hektolitra gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. W przypadku zaś gdy wyrób zakwalifikowany zostanie do napojów fermentowanych, stawka akcyzy wyniesie 158 zł za 1 hektolitr wyrobu.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *