renew set up as a password to combination puzzle box (cryptex)

W wyroku z dnia 29 września 2015 r. sygn. II FSK 3173/12 Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził, iż działalność profesjonalnego jeźdźca żużlowego (klienta DZP) spełnia przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym osiągane przez niego przychody mogą zostać zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższy wyrok jest efektem wieloletniego sporu klienta DZP, będącego profesjonalnym jeźdźcem żużlowym, z organami podatkowymi, które zakwestionowały prawo podatnika do zaklasyfikowania osiąganych przychodów z uprawiania sportu do źródła działalność gospodarcza.
Organy podatkowe obydwu instancji, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, przyjęły założenie – ignorując okoliczności faktyczne występujące w sprawie – iż uprawianie sportu, już co do zasady nie spełnia wymogów ustawowych pozarolniczej działalności gospodarczej, pozostając odrębną kategorią aktywności człowieka.

Dopiero NSA zwrócił uwagę na szczególność i odrębność działalności sportowej jeźdźca żużlowego, której cechy wskazują, iż działalność ta spełniała wszystkie przesłanki działalności gospodarczej.

Dotychczasowe negatywne stanowisko organów i sądów administracyjnych NSA bardzo celnie podsumował w następujący sposób:
Tymczasem takie stanowisko jest niezgodne z logiką i doświadczeniem życiowym, albowiem jego zaakceptowanie wykluczałoby możliwość zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zarobków większości przedstawicieli wolnych zawodów (prawników, lekarzy itp.) oraz innych profesji, np. dziennikarzy, osób prowadzących działalność publicystyczną itp., którym klienci/zleceniodawcy powierzają wykonane usług z uwagi na ich osobiste cechy i umiejętności.
Uwzględnienie tych okoliczności doprowadzić powinno sąd pierwszej instancji do wniosku, że działalność skarżącego ma charakter zorganizowany i występuje on w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. To oznacza, że jest to działalność spełniająca przesłanki, o których mowa w art. 5a ust. 6 i art. 5b) u.p.d.o.f. W konsekwencji skarżący prowadził w 2009 r. pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.).”

W zakresie przepisów materialnych NSA powołał się na wydaną w sprawie uchwałę 7 sędziów z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. II FPS 1/15 i potwierdził, iż z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż sportowiec prowadzący działalność gospodarczą może opodatkować osiągane przychody z uprawiania sportu jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. O uchwale pisaliśmy już tutaj.

Powyższy wyrok ma niewątpliwie istotne i przełomowe znaczenie dla sportowców, którym organy podatkowe i sądy administracyjne odmawiały dotychczas prawa opodatkowania osiąganych przychodów na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej (w tym podatkiem liniowym).

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *