KAS – wątpliwości dotyczące skarżenia interpretacji podatkowych

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – o czym pisaliśmy już wcześniej. Jedną ze zmian było utworzenie nowego organu skarbowego odpowiedzialnego za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Do końca lutego 2017 r. interpretacje podatkowe wydawał Minister właściwy do spraw finansów publicznych, z upoważnienia którego działali wybrani Dyrektorzy Izb Skarbowych.

W związku z wejściem w życie przepisów o KAS występują w praktyce wątpliwości dotyczące skarżenia interpretacji podatkowych wydanych przed 1 marca 2017 r. Skargę na interpretację podatkową wnosi się bowiem do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

W przypadku interpretacji podatkowych wydanych do końca lutego 2017 r. pojawił się problem – gdy skarga do sądu administracyjnego ma zostać złożona już w marcu 2017 r. okazuje się bowiem, iż organ który wydał interpretację nie istnieje, a to za jego pośrednictwem należy złożyć skargę. Z przepisów wprowadzających KAS wynika natomiast, iż:

  • w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw finansów publicznych, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  • w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych dyrektor izby skarbowej, prawa i obowiązki strony przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przepisy nie wyjaśniają zatem jednoznacznie kto jest stroną postępowania sądowego w sprawie interpretacji podatkowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do końca lutego 2017 r. przez Dyrektorów Izb Skarbowych, działających z upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli bowiem przyjąć, iż interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej to w obecnym stanie prawnym stroną postępowania sądowego powinien być Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jeżeli natomiast przyjąć, iż interpretacja podatkowa została wydana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych to w obecnym stanie prawnym stroną postępowania sądowego powinien być Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W mojej ocenie mając na uwadze, iż w stanie prawnym obowiązującym do końca lutego 2017 r. organem wydającym interpretacje podatkowe był minister właściwy do spraw finansów publicznych, który wyłącznie upoważniał do działania Dyrektorów Izb Skarbowych, stroną postępowania sądowego był właśnie minister. W konsekwencji obecnie stroną postępowania sądowego powinien być Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Niestety powyższa konkluzja nie wynika jednoznacznie z przepisów wprowadzających KAS, co generuje wskazane powyżej wątpliwości.

Podatnicy, którzy wnoszą skargę do sądu administracyjnego na indywidualną interpretację podatkową wydaną przed 1 marca 2017 r. z ostrożności procesowej mogą zatem rozważyć złożenie skargi za pośrednictwem obydwu organów skarbowych, tj. zarówno Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *