Winner chess

Dzisiaj, tj. 1 marca 2017 r., wchodzą w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS to gruntowna reforma i połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, ale także zmiany w samych procedurach kontroli prowadzonych wobec podatników oraz nowe kompetencje dla organów administracji podatkowej.

KAS to w szczególności:

 1. Zmiany w strukturze organów: likwidacja Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Celnych i Izb Celnych – ich miejsce zajęły Urzędy Celno – Skarbowe i Izby Administracji Skarbowej;
 2. Zmiany w sposobie prowadzenia kontroli, przykładowo:
  • brak obowiązku zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej (wszczęcie kontroli następować będzie z dniem doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia),
  • podatnik będzie podlegał kontroli w urzędzie celno-skarbowym, w siedzibie firmy, miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz „w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli”,
  • czynności kontrolne będą mogły być przeprowadzane także poza terytorialnym zasięgiem działania danego Urzędu Celno – Skarbowego,
  • czynności kontrolne będą kończyły się sporządzeniem wyniku kontroli do którego podatnik nie będzie mógł wnieść zastrzeżeń, a jedynie – w sytuacji, gdy wykryto nieprawidłowości, będzie uprawniony do złożenia korekty pierwotnych rozliczeń, której brak będzie inicjował postępowanie podatkowe,
  • od decyzji wymiarowej kończącej postępowanie podatkowe prowadzone przez Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego będzie przysługiwało odwołanie do tego samego organu,
 3. Zmiany w zakresie kompetencji przysługującym organom (stworzenie tzw. „Policji Skarbowej”), przykładowo:
  • uprawnienie do żądania udostępnienia akt, ksiąg oraz dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym również za okres inny niż ten objęty kontrolą oraz dokumentów poufnych,
  • uprawnienie do żądania udostępnienia przez podatnika towarów, środków przewozowych, środków łączności czy urządzeń technicznych,
  • uprawnienie do przeszukiwania lokali, w tym mieszkalnych, z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora rejonowego,
  • szerokie uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze.
Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *