Accounting and taxes

Dnia 17 września 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy z dnia 12 września br. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji akcyzy przewiduje szereg zmian, które będą mieć wpływ na funkcjonowanie różnych kategorii podatników akcyzy. Poniżej prezentujemy niektóre z planowanych zmian.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

W projekcie nowelizacji zaproponowano wdrożenie szeregu zmian dotyczących WIA. Po pierwsze, ma zostać wprowadzony okres obowiązywania otrzymanej WIA, wynoszący 3 lata.

Zgodnie z kolejną propozycją zmian, WIA ma nie tylko wiązać organy podatkowe, ale również podmiot będący adresatem WIA.

Proponowane jest również wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym przepisu wprost regulującego obowiązek udowodnienia przez podmiot, na rzecz którego została wydana WIA, że dany wyrób akcyzowy lub samochód osobowy odpowiada w pełni klasyfikacji wyrobu lub samochodu określonego w WIA.

Ponadto, projekt przewiduje rozszerzenie katalogu okoliczności skutkujących utratą ważności WIA – nie tylko w wyniku zmiany przepisów akcyzowych, ale również zmiany innych przepisów prawa, a także zmiany przepisów wstępnych, uwag lub uwag dodatkowych do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej. W przypadku utraty ważności WIA przed upływem 3 lat, nie byłoby zaś możliwe jej dalsze stosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty jej ważności, tak jak ma to miejsce obecnie (następstwo propozycji uchylenia art. 7h ust. 2 ustawy).

Deklaracje i ewidencje akcyzowe – wyłącznie w formie elektronicznej

Projekt przewiduje również wprowadzenie zmian w zakresie formy składania deklaracji akcyzowych oraz prowadzenia ewidencji akcyzowych.

W treści projektu zaproponowano bowiem wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej (wyjątek przewidziany dla osób fizycznych będących podatnikami akcyzy, nieprowadzących działalności gospodarczej, które w dalszym ciągu byłyby uprawnione do składania deklaracji w formie papierowej).

W tym samym duchu zaprezentowana została zmiana w zakresie formy prowadzenia ewidencji akcyzowych. Obecnie ewidencje akcyzowe mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej, zaś decyzja co do wyboru jednej z dostępnych form spoczywa na podmiocie prowadzącym daną ewidencję. W świetle zaprezentowanego projektu nowelizacji, w przyszłości jedyną dopuszczalną formą prowadzenia ewidencji akcyzowych ma być forma elektroniczna.

Przerobienie pojazdu na samochód osobowy

Kolejną z propozycji wskazanych w projekcie nowelizacji jest rozszerzenie katalogu czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą w przypadku samochodów osobowych poprzez objęcie opodatkowaniem również działań polegających na wprowadzaniu zmian w samochodach innych niż osobowe, zmieniających taki pojazd w samochód osobowy.

Inne zmiany

Wśród innych zmian ujętych w projekcie nowelizacji można wskazać także na:

  • wprowadzenie możliwości uznania bunkierki (rodzaju barki służącej do przemieszczania paliwa żeglugowego) za część składu podatkowego;
  • doprecyzowanie kwestie związanych z obrotem suszem tytoniowym m.in. wprowadzenie definicji „producenta surowca tytoniowego”;
  • zmiany warunków udzielania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie zmian w innych aktach prawnych, m.in. w kodeksie karnym skarbowym oraz prawie o ruchu drogowym.

Zaproponowano także usunięcie art. 3 ust. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, czyli przepisu wskazującego na wyłączenie z obowiązku monitorowania w ramach systemu SENT przewozu towarów w paczkach pocztowych, towarów objętych określonymi procedurami celnymi oraz przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

 

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *