Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 kwietnia 2020 r.

18 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w którym uregulowano nową strukturę JPK_VAT łączącą ewidencję z deklaracją VAT (VAT-7 lub VAT 7-K). Następstwem ujednolicenia obu obowiązków w jednym pliku będzie koniec rozliczania się podatników w oparciu o deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Obowiązek rozliczania się za pomocą nowego JPK_VAT obejmie od 1 kwietnia 2020 r. dużych przedsiębiorców, pozostałych natomiast od 1 lipca 2020 r.

Wstęp

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wskazano informacje, do których wykazania zobowiązany będzie podatnik w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK_VAT).

Nowy JPK_VAT składać się będzie z dwóch części – ewidencji VAT (czyli zestawu informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) oraz deklaracji VAT (czyli deklaracji VAT-7 lub VAT-7K).

Oprócz tego nowy JPK_VAT wymagać będzie podania dodatkowych danych, do analizy przez MF i zapewnienia poprawności rozliczenia, co wiązać się będzie przykładowo chociażby z koniecznością odpowiedniego oznaczania faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, bądź kategorii towarów lub usług, których dotyczy transakcja. W założeniu Ministerstwa Finansów nowy JPK_VAT ma zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze podatników VAT i ułatwić rozliczenie z fiskusem. Podatnik nie będzie musiał bowiem składać odrębnie deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT w tym samym terminie.

Uproszczenie rozliczania VAT

Oprócz zastąpienia deklaracji VAT-7 (JPK_V7M) i VAT-7K (JPK_V7K) nowym plikiem JPK_VAT, istotnym uproszczeniem będzie również eliminacja załączników wymaganych przy składaniu zwykłego rozliczenia, czyli VAT-ZZ (tj. wniosku o zwrot podatku VAT), VAT-ZD (tj. zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) oraz VAT-ZT (tj. wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT). Wyżej wspomniane załączniki zostaną natomiast zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

Nowy Jednolity Plik Kontrolny nie obejmie natomiast deklaracji VAT-12 (w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu) oraz pozostałych, takich jak m.in. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D – do których zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Wśród pozostałych ułatwień MF wskazuje wspomnianą już wcześniej łączną realizację dwóch obowiązków (tj. składania deklaracji i JPK_VAT), brak dublowania się informacji składanych przez przedsiębiorcę, zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla podatników VAT (upraszczające rozliczenia z urzędem skarbowym), zmniejszenie liczby dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych KAS, ograniczenie liczby kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych, a także automatyczną weryfikację rozliczeń VAT w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Terminy składania oraz podmioty zobowiązane do złożenia JPK_VAT

Terminy wprowadzenia obowiązku raportowania przy zastosowaniu nowego pliku JPK_VAT zależne będą od statusu przedsiębiorcy składającego jednolity plik.

Zgodnie z przepisami

 • od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek składania nowego JPK_VAT obejmie dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy będą mogli składać nowy JPK_VAT dobrowolnie (jeżeli jednak podatnik skorzysta z możliwości składania jednolitego pliku za okresy od 1 kwietnia 2020 r., wówczas przedsiębiorca ten nie będzie mógł powrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach),
 • od 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowego JPK_VAT obejmie wszystkim pozostałych podatników, tj. średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Kryteria decydujące o zakwalifikowaniu przedsiębiorcy jako średniego, małego bądź mikro określone zostały w art. 7 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Co istotne, od 1 lipca 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez nowy JPK_VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej deklaracje VAT-7 i VAT-7K złożone przed 1 kwietnia 2020 r. (w przypadku dużych przedsiębiorców) oraz 1 lipca 2020 r. (w przypadku pozostałych przedsiębiorców) korygowane będą na starych zasadach oraz poprzez plik JPK_VAT (3). Dokładne zasady rozliczeń uregulowane zostaną w odrębnym rozporządzeniu.

Sankcje za brak poprawności JPK_VAT

Przedsiębiorca zobowiązany lub taki, który pomimo braku obowiązku (czyli przed 1 lipca 2020 r.) przygotuje i wyśle JPK_VAT będzie musiał wysłać tylko jeden plik (składający się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej).

Plik ten będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku skorzystania z nowego JPK_VAT obowiązywać będą dwa jego warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (polskim lub innego kraju członkowskiego UE), profilem zaufanym albo danymi autoryzującymi.

Poprawne złożenie dokumentu JPK_VAT umożliwi podatnikowi pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

W przypadku przesłania niepoprawnego JPK_VAT przewidziana została sankcja. Każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, który nie zostanie poprawiony po wezwaniu urzędu skarbowego, karany będzie w wysokości 500 zł. Powyższa sankcja przewidziana została w art. 109 ust. 3h ustawy o VAT, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r. Można będzie jednak uniknąć powyższej kary pieniężnej poprzez przesłanie korekty ewidencji w terminie 14 dni od doręczenia wezwania urzędu skarbowego wskazującego uchybienia. Sankcja ta nie będzie nakładana na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy za złożenie niepoprawnej ewidencji poniosą odpowiedzialność karną skarbową.

Rozliczenia kwartalne

Zgodnie z informacją podaną przez MF podatnicy rozliczający się kwartalnie, zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Ministerstwo podaje przykłady rozliczenia miesięcznego i kwartalnego:

Przykład rozliczenia miesięcznego

 • JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
 • JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
 • JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
 • JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dodatkowe informacje w JPK_VAT (deklaracja)

W nowym JPK_VAT konieczne będzie również podanie dodatkowych danych potrzebnych do analizy i zapewnienia poprawności rozliczenia. W zakresie szczegółowego zakresu danych w zawartych deklaracjach obejmą one:

 • oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej, wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego,
 • oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT (usługi turystyki),
 • oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży),
 • oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy o VAT (wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego),
 • oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT (procedura uproszczona rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej),
 • oznaczenie, że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT (zapłata podatku w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku),
 • wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowe informacje w JPK_VAT (ewidencja)

Natomiast w przedmiocie szczegółowego zakresu danych zawartych w ewidencji dodatkowe dane obejmują w m.in. oznaczenia dotyczące:

 • dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”,
 • dostawy towarów, o których mowa w 103 ust. 5aa ustawy – oznaczenie „02”,
 • dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”,
 • dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „04”,
 • dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „05”,
 • dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „06”,
 • pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 – oznaczenie „07”,
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „08”,
 • leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) – oznaczenie „09”,
 • budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”,
 • świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) – oznaczenie „11”,
 • świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”,
 • świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – oznaczenie „13”.
 • dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – oznaczenie „SW”,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – oznaczenie „EE”,
 • istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – oznaczenie „TP”,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_WNT”,
 • dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_D”,
 • świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_T”,
 • dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_UZ”,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”,
 • transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV”,
 • dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”,
 • świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT – oznaczenie „B_MPV_PROWIZJA”,
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

Oznaczenia w zakresie ewidencji obejmą ponadto dowody sprzedaży, i tak:

 • dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących oznaczony będzie „RO”,
 • dokument wewnętrzny – oznaczeniem „WEW”,
 • faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT oznaczona będzie „FP”

Dowody nabycia oznaczane będą:

 • „VAT_RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • „WEW” – dokument wewnętrzny,
 • „MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

W drodze konsultacji MF zadecydowało o ograniczeniu nowych informacji w ewidencji. Odstąpiło m.in. od kilku oznaczeń transakcji takich jak „CS_WDT”, „CS_WNT”, „TL”, oznaczeń dowodów sprzedaży, tj.: „IMP_33a”, „MK”, „MPP”, a także kodu kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Ponadto MF zrezygnowało z oznaczeń dowodów zakupu tj. „TX”, „DF”, „FU”, „MPP”, wypełniania adresu kontrahenta oraz wykazywania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy o VAT).

Podsumowanie

Nowy JPK_VAT niesie ze sobą korzyść, za którą należy uznać skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych na gruncie VAT. Jednoczenie jednak należy mieć świadomość, że nowy JPK_VAT umożliwi zbieranie dodatkowych informacji przez administrację skarbową – w szczególności warto zwrócić uwagę na fakt zbierania przez organy informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *