O opodatkowaniu elektrowni wiatrowych zadecyduje uchwała NSA

Postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r. NSA zadecydował, że wątpliwości, jakie powstały z początkiem 2017 r., czyli po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotyczące opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości powinny zostać rozstrzygnięte uchwałą poszerzonego składu Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Problemy w ustalaniu podstawy opodatkowania

Problemy podatników, którzy zainwestowali w pozyskiwanie energii z wiatru zaczęły się z wejściem w życie w/w ustawy. Wcześniej zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem samorządowe organy podatkowe musiały uznawać, że podatek od nieruchomości należy się jedynie od części budowlanych elektrowni wiatrowych, tj. od fundamentów i masztu.

Po nowelizacji organy podatkowe stanęły na stanowisku, iż zmiany wprowadzone ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do prawa budowlanego, w szczególności zmieniające definicję budowli skutkowały poszerzeniem zakresu elementów elektrowni, które powinny zostać opodatkowane.

Od 2017 r. organy podatkowe twierdziły, że w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za budowlę należy uznać całą elektrownię wiatrową, w tym także jej najbardziej wartościowe elementy techniczne (turbiny, silniki i generatory wiatrowe).

Podatnicy nie zgadzając się z nową koncepcją opodatkowania wiatraków zaczęli skarżyć interpretacje organów podatkowych do wojewódzkich sadów administracyjnych. W dużej mierze sądy podzielały pro fiskalne stanowisko gmin. Tak też stało się w sprawie rozpatrywanej przez WSA w Bydgoszczy, w której skład orzekający nie miał wątpliwości, iż wraz z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nastąpił wzrost obciążeń podatkowych poprzez opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej jako całości.

Wskutek skargi kasacyjnej sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowieniem z 29 maja 2017 r., sygn. II FSK 2983/17 NSA przedstawił składowi 7 sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:

„Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) jest tylko część budowlana (wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych) elektrowni wiatrowej czy też budowlę tę stanowi fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961)?”

Nie bez znaczenia dla postanowienia NSA miał fakt, że na rozstrzygnięcie czeka już ponad 100 spraw dotyczących opodatkowania wiatraków. Skład sędziowski zauważył, że pozostawienie przedmiotowej kwestii bez rozstrzygnięcia jej uchwałą nie byłoby korzystne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych, którzy powinni mieć pewność w jakiej wysokości należy ustalać i pobierać należny podatek.

Nowelizacja przepisów

Dodatkowo, warto w tym miejscu wspomnieć o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmianę definicji budowli w prawie budowlanym. Skutkiem wejścia ustawy w życie byłaby zmiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych, co wprost zostało przywołane w jego uzasadnieniu.

Projekt ustawy przewiduje zawężenie definicji budowli w odniesieniu do elektrowni wiatrowych wyłącznie do jej części budowlanych, czyli de facto oznacza powrót do sposobu do ich opodatkowania obowiązującego przed 1 stycznia 2017 r.

Wprowadzenie zmian powinno usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a być może będzie miało też pozytywny wpływ na toczące się postępowania sądowo-administracyjne w tym zakresie.

Projekt ustawy przewiduje wejście w życie przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyło się drugie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, po którym skierowano go do Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.  Z przebiegiem prac nad nowelizacją można zapoznać się tutaj.

Błażej Skiba

Błażej Skiba


blazej.skiba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *