Podatek handlowy – ważny wyrok Sądu Unii Europejskiej

Sąd Unii Europejskiej rozstrzygnął dziś, iż decyzje wydane przez Komisję Europejską wobec Polski dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej są nieważne. Sąd wskazał, że Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa.

W dniu dzisiejszym Sąd Unii Europejskiej opublikował wyrok w sprawach połączonych o sygn. T-836/16 oraz T-624/17, dotyczących wprowadzonego w 2016 r. w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej.

Sąd uznał skargi wniesione przez Polskę za uzasadnione i stwierdził nieważność obydwu zaskarżonych przez Polskę decyzji wydanych przez Komisję Europejską, tj. zarówno decyzji z dnia 19 września 2016 r., którą wszczęto wobec Polski postępowanie wyjaśniające, jak i decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r., którą Komisja stwierdziła, iż progresywny podatek od sprzedaży detalicznej stanowi pomoc państwa przyznaną bezprawnie (niezgodnie w wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej).

Sąd doszedł do wniosku, że Komisja nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku. Ponadto zdaniem Sądu Komisji nie udało się wykazać w zaskarżonych decyzjach istnienia selektywnej korzyści wprowadzającej zróżnicowanie wśród podmiotów gospodarczych, które w świetle celu wyznaczonego przez polskiego ustawodawcę podatkowi od sprzedaży detalicznej znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej.

Co do zasady od powyższego wyroku Sądu przysługuje w terminie dwóch miesięcy prawo wniesienia odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), przy czym odwołanie musi ograniczać się do kwestii prawnych i nie ma skutku zawieszającego.

Polska uzależniała rozpoczęcie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej właśnie od sposobu rozstrzygnięcia jej skarg, wskazując wprost w kolejnych nowelizacjach ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, iż „Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.”

Mając na uwadze kierunek rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd, brak jest przeszkód do rozpoczęcia pobierania przez Polskę podatku na zasadach określonych w ustawie, czyli od 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy wobec przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.). Chyba, że zostanie wniesione odwołanie od wyroku Sądu, a Polska uzna, iż z rozpoczęciem poboru podatku zaczeka na wyrok TSUE wydany w wyniku rozpatrzenia odwołania.

Szerzej o przedmiotowym wyroku można przeczytać na portalu www.wiadomoscihandlowe.pl

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *