Podatki pośrednie

VAT – usługi subagentów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 sierpnia 2012 r. (III SA/Wa 2796/11), zajął stanowisko, iż usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego i kredytowego świadczone przez tzw. „subagentów” (osoby, które nie świadczą usług na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z instytucją finansową), nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

„PTF” – projekt KE

„PTF” (ang. „FTT”) to projektowany podatek od transakcji finansowych (ang. financial transaction tax). Podatek ma dotyczyć transakcji finansowych w Unii Europejskiej dokonywanych za pośrednictwem zlokalizowanych tu instytucji finansowych.

Kopia faktury daje prawo do odliczenia

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako jedno z podstawowych uprawnień przysługujących podatnikom VAT jest jednym z najczęściej poruszanych problemów w relacjach pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi.

Dostawa sprzętu i jego adaptacja a VAT

W sytuacji gdy podatnik świadczy określoną usługę, na którą składają się świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT, może dochodzić opodatkowania tych świadczeń jedną, niższą stawką VAT właściwą dla świadczenia, które ma charakter przeważający.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie ma konieczności przenoszenia własności nieruchomości, aby czynność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wystarczającym warunkiem jest, aby nabywca był w stanie kontynuować działalność zbywcy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Finanzamt Luedenscheid przeciwko […]

Wniesienie aportem wierzytelności własnej nie podlega VAT

Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 537/11). Stanowisko składu orzekającego w sprawie dotyczącej opodatkowania czynności wniesienia do spółki wierzytelności własnej podatkiem od towarów i usług rozwiewa wątpliwości podatników w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia własnej […]