Sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej według Komisji Europejskiej

21 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozwiązania mające na celu zagwarantowanie, że działalność cyfrowa będzie opodatkowana w sposób uczciwy i sprzyjający wzrostowi Unii Europejskiej.

Powody wprowadzenia nowych zasad opodatkowania e-biznesu

Według Komisji międzynarodowe regulacje, które obowiązują obecnie i dotyczą opodatkowania osób prawnych nie przystają do realiów nowoczesnej gospodarki światowej. Nie przewidują one modeli biznesowych, które mogą przynosić zyski z usług cyfrowych w danym kraju, a podmioty, które prowadzą tam swoją działalność z nie są w nim fizycznie obecne.

Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe nie uwzględniają nowych sposobów generowania zysków w cyfrowym świecie, w szczególności roli jaką użytkownicy odgrywają w generowaniu wartości firm cyfrowych. W rezultacie zdaniem Komisji, dochodzi do rozłączenia lub „niedopasowania” pomiędzy miejscem, w którym powstaje przychód, a jego opodatkowaniem.

Tworzenie wartości w gospodarce cyfrowej

Komisja uważa, że w nowoczesnej gospodarce cyfrowej wartość niejednokrotnie powstaje z połączenia algorytmów, danych użytkownika, funkcji sprzedażowych oraz wiedzy. Przykładem według niej może być użytkownik serwisu społecznościowego, który przez polubienie na tym serwisie określonych treści udostępnia swoje preferencje. Takie dane mogą być następnie „spieniężone” przez ich sprzedaż agencjom reklamowym w celu stworzenia spersonalizowanych reklam. Zyski z takiej działalności niekoniecznie są opodatkowane następnie w kraju użytkownika (będącego jednocześnie odbiorcą reklamy), ale przeważnie w kraju, w którym opracowano algorytmy reklamowe. Oznacza to, że udział użytkownika w zyskach nie jest brany pod uwagę podczas opodatkowania podmiotu działającego w branży cyfrowej.

Propozycje Komisji Europejskiej

W nawiązaniu do powyższego Komisja przedstawiła dwa wnioski legislacyjne:

  • pierwsza inicjatywa ma na celu reformę przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zyski były rejestrowane i opodatkowane w miejscu, gdzie e-biznes utrzymuje znaczącą interakcję z użytkownikami za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Jest to preferowane przez Komisję rozwiązanie długoterminowe;
  • drugi wniosek stanowi odpowiedź na apele niektórych państw członkowskich o wprowadzenie podatku tymczasowego, który obejmie swoimi regulacjami działania cyfrowe, które obecnie w ogóle nie podlegają opodatkowaniu na terenie UE

Wspólna reforma Unijnych przepisów

Pierwsza propozycja Komisji referuje do wspólnej reformy obowiązujących na terenie UE przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych i ma na celu umożliwienie Państwom Członkowskim opodatkowania zysków generowanych na ich terytorium, nawet w przypadku gdyby podmiot z branży cyfrowej nie był tam fizycznie obecny. Nowe zasady doprowadziły by do sytuacji, w której firmy internetowe ponosiłyby ciężary publiczne na takim samym poziomie, co tradycyjne przedsiębiorstwa.

W tym założeniu za „platformę cyfrową” lub  „stały wirtualny zakład”, które byłby opodatkowane na terytorium Państwa Członkowskiego uznawano by podmiot, który spełniałby jedno z poniższych kryteriów:

  • przekraczałby próg 7 000 000 euro rocznych dochodów w danym Państwie Członkowskim;
  • miałby ponad 100 000 użytkowników w Państwie Członkowskim podczas trwania roku podatkowego;
  • miałby zawartych ponad 3000 umów na usługi cyfrowe z innymi podmiotami gospodarczymi z tego kraju podczas trwania roku podatkowego.

Nowe zasady zmieniłyby także sposób podziału zysków pomiędzy Państwami Członkowskimi w sposób, który lepiej odzwierciedlałby sposób w jakim przedsiębiorstwa tworzyć swoją wartość online, na przykład w zależności od tego, gdzie dany użytkownik przebywa w momencie konsumpcji.

Tymczasowy podatek od niektórych przychodów z działalności cyfrowej

Wprowadzenie natomiast podatku tymczasowego według Komisji miałoby na celu zapewnienie, iż działalność podmiotów branży cyfrowej, która obecnie nie jest skutecznie opodatkowana, zacznie przynosić natychmiastowe dochody Państwom Członkowskim. W odróżnieniu od wspólnej unijnej reformy przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatek tymczasowy miałby zastosowanie do przychodów uzyskanych z niektórych działań cyfrowych, które do tej pory nie mieściły się w obecnych ramach podatkowych.

System ten miałby zastosowanie jedynie jako środek przejściowy, dopóki kompleksowa reforma nie zostałaby zaimplementowana do krajowych porządków prawnych, a ponadto miałby wbudowane mechanizmy mające na celu złagodzenie możliwości podwójnego opodatkowania.

Wyżej wymieniona propozycja Komisji miałaby zastosowanie do opodatkowania dochodów powstałych:

  • ze sprzedaży przestrzeni reklamowej w Internecie;
  • z działalności w zakresie pośrednictwa online, które pozwala użytkownikom na interakcję z innymi użytkownikami oraz może ułatwić sprzedaż towarów i usług pomiędzy nimi;
  • ze sprzedaży danych generowanych i dostarczanych przez użytkowników.

Takie dochody opodatkowane byłby w Państwach Członkowskich, w których faktycznie znajdowaliby się użytkownicy oraz miałyby zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw osiągających globalne przychody w wysokości 750 milionów euro rocznie, natomiast przychody na terenie UE w wysokości 50 milionów euro. rocznie

Co dalej ?

Jak wskazuje Komisja, wnioski legislacyjne zostaną przedłożone Radzie do przyjęcia, a Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji. UE będzie również nadal aktywnie uczestniczyć w globalnych dyskusjach na temat opodatkowania cyfrowego w ramach G20 i OECD oraz będzie dążyć do ambitnych rozwiązań na szczeblu międzynarodowym.

Z pełną treścią komunikatu Komisji Europejskiej można zapoznać się pod poniższym adresem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en

Błażej Skiba

Błażej Skiba


blazej.skiba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *