Korzystne podejście do stosowania stawki VAT 8% na trwałą zabudowę meblową

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 27 maja 2020 r. (nr PT3.8101.2.2020) zmienił obowiązującą dotychczas interpretację ogólną w sprawie opodatkowania świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Spór dotyczący stawki preferencyjnej

Co do zasady, podatnik ma możliwość zastosowania stawki preferencyjnej, jeśli na skutek zabudowy meblowej dochodzi do ulepszenia (modernizacji) obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przy czym zabudowa powinna mieć charakter trwały.

Wedle dotychczasowego podejścia Ministerstwa Finansów o trwałym charakterze zabudowy można było mówić wyłącznie wtedy, gdy zabudowa meblowa była zamontowana w sposób ingerujący w substancję budynku i uniemożliwiający demontaż takiej zabudowy bez uszkodzenia
jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych budynku.

Stanowisko organów podatkowych zostało zmienione pod wpływem podejścia judykatury uznającej taką interpretację przepisów za zbyt restrykcyjną. Nowe podejście Ministerstwa Finansów zostało ukształtowane zatem zgodnie z aktualnym stanowiskiem sądów administracyjnych. Istotną rolę w kontekście zmiany interpretacji ogólnej miała uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt: I FPS 2/13).

Jak obecnie stosować stawkę preferencyjną?

Nowa interpretacja, opierająca się w głównej mierze na stanowisku zaprezentowanym w przytoczonym orzeczeniu NSA, daje podatnikom większe możliwości w zakresie stosowania stawki preferencyjnej. Zgodnie z nowym podejściem Ministerstwa Finansów o możliwości skorzystania ze stawki VAT 8% decydować będą następujące przesłanki:

  • wykonane na wymiar do konkretnego obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie tak jak ma to miejsce w przypadku mebli „wolnostojących”; dlatego też nie można ich utożsamiać z dostawą towarów w postaci gotowych mebli, które nie mają żadnego trwałego związku z obiektem budowlanym lub jego częścią;

  • zabudowa meblowa w istotnym stopniu wykorzystuje elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (ścian, podłogi czy sufitu). Elementy te wyznaczają zakres konstrukcyjny mebla (elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) pełnią rolę elementów mebla);

  • o użytkowych walorach wykonywanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonywanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (ściany podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce (trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową), a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu) nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

W konsekwencji podatnik może zastosować preferencyjną stawkę VAT, jeśli wartość funkcjonalna zabudowy meblowej jest uzależniona od jej trwałego połączenia z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części, a poszczególne komponenty tej zabudowy nie stanowią oddzielnego mebla gotowego do powtórnego montażu w innym, dowolnym miejscu.

Umiarkowany powiew optymizmu

W konsekwencji zmiany rygorystycznego podejścia trwały charakter zabudowy nie zależy już wyłącznie od tego, czy jej demontaż może nastąpić bez uszkodzenia komponentów lub elementów konstrukcyjnych budynku. W związku z tym interpretację ogólną należy ocenić jako korzystną dla podatników. Odstąpienie od dotychczasowego podejścia oraz wyznaczenie bardziej precyzyjnych warunków zastosowania stawki 8% stanowi niewątpliwie pozytywny sygnał ze strony Ministerstwa Finansów.

Nowe podejście może okazać się niezwykle korzystne dla podmiotów działających w branży meblarskiej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania świadczonych zwiększy ich konkurencyjność. Ponadto, zmiana interpretacji ogólnej oznacza, że część postępowań podatkowych prowadzonych w celu podważenia stawki VAT 8% zostanie umorzonych.

Warto jednak zauważyć, że interpretacja ogólna nie rozwiewa wszelkich wątpliwości w zakresie ustalenia właściwej stawki VAT. Jak wskazano w treści pisma, z uwagi na bogactwo możliwych gospodarczo sytuacji rozstrzygnięcie w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy. Zatem kluczowe dla ustalenia stawki VAT mogą być najdrobniejsze elementy stanu faktycznego dotyczące sposobu wykonania trwałej zabudowy meblowej.

Link do interpretacji ogólnej z dnia 27 maja 2020 r. (nr PT3.8101.2.2020).

Tomasz Głozowski

Tomasz Głozowski


tomasz.glozowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *