long corridor in hospital with surgical beds.

Nie tylko wyroby medyczne ale również wyposażenie wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT 8%. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt I FSK 1901/16.

Powołany wyrok jest istotny, gdyż organy podatkowe dotychczas twierdziły, iż wyposażenie wyrobów medycznych powinno być opodatkowane podstawową stawką VAT 23%.

Sprawa rozstrzygnięta przez NSA dotyczyła podmiotu działającego w branży wyrobów medycznych. Spółka zamierzała importować do Polski ultrasonografy diagnostyczne. Same ultrasonografy stanowić miały wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zaś ich części zamienne i oprogramowanie – wyposażenie wyrobów medycznych. Całość sprzętu spełniać miała wszelkie wiążące normy UE, co miało być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej zapytała, czy całość sprzętu i oprogramowania (a zatem wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych) objęta będzie stawką VAT 8%.

Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdził możliwość zastosowania stawki 8% wyłącznie dla samych ultrasonografów (wyrobów medycznych), wskazując, iż obniżoną stawką VAT nie może zostać objęte wyposażanie wyrobów medycznych, które opodatkowane będzie stawką podstawową VAT.

Spółka zaskarżyła interpretację podatkową składając skargę do sądu administracyjnego. Sprawę finalnie zakończył Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzając, iż nie tylko wyroby medyczne, ale również wyposażenie wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT 8%.

NSA wskazał, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług obniżoną stawką VAT objęte są wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa ta zawiera dwie definicje wyrobów medycznych: węższą – dla celów tej ustawy (w art. 2) i szerszą – dla celów innych ustaw (w art. 132). Sąd wskazał, że ustawa o podatku od towarów i usług bez wątpienia jest aktem odrębnym od ustawy o wyrobach medycznych, a tym samym dla celów podatku VAT zastosowanie powinna znaleźć szersza definicja wyrobów medycznych (obejmująca również ich wyposażenie). W konsekwencji stawką VAT 8% powinny być objęte zarówno  wyroby medyczne, jak i wyposażenie wyrobów medycznych.

Powołany wyrok ma tym większe znacznie, iż jest sprzeczny z dotychczasową praktyką organów podatkowych, które wskazywały, że wyposażenie wyrobów medycznych powinno być opodatkowane stawką VAT 23%, nawet jeśli stanowi ono niezbędne wyposażenie wyrobu medycznego (np. interpretacje ILPP2/4512-1-284/15-2/SJ Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2015 r. i 0112-KDIL1-3.4012.204.2018.2.IT Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2018 r.).

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *