Receipts

O projekcie nowej Ordynacji podatkowej („OP”) informowaliśmy już w naszym artykule z dnia 23 października 2017 r. Projekt nowej Ordynacji Podatkowej opublikowany”.

Poniżej przedstawiamy wybrane założenia nowej Ordynacji podatkowej.

Nowa OP zawiera 687 artykułów zapisanych na 258 stronach, natomiast projekt ustawy wprowadzającej przewiduje aż 142 zmiany w innych ustawach, które zostały podzielone na: dostosowawcze, porządkujące oraz merytoryczne.

Dodatkowo komisja kodyfikacyjna pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela zaprojektowała wszystkie przepisy wykonawcze, składające się z pakietu około 40 rozporządzeń. Ilość proponowanych zmian pokazuje, że nowa OP nie jest zwykłą nowelizacją przepisów, lecz bardziej generalną przebudową systemu prawa podatkowego.

Zgodnie z projektem uzasadnienia opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów zawarte w projektowanej ustawie regulacje mają służyć realizacji dwóch podstawowych celów:

 • ochrony prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz
 • zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków.

Zgodnie z proponowanymi założeniami, podatnicy mogliby dostać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, w razie zastosowania się do nich. Podatnicy mieliby możliwość dokonywania uzgodnień z organami podatkowymi odnośnie przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim jeszcze dojdzie do sporu. W ustawie ma znaleźć się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów, a ponadto nowy rozdział dotyczący komunikacji elektronicznej.

Przewidziano również dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia oraz nowe uregulowania dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. Zaproponowano wprowadzenie postępowania uproszczonego oraz ogólnych zasad prawa podatkowego m.in. zasady ugodowego załatwiania spraw, jak również zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

W nowej OP uregulowane zostały także prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, czego wyrazem jest planowany przepis art. 33 OP, zgodnie z którym podatnikowi będzie przysługiwać prawo do:

 • rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania jego spraw;
 • ochrony prywatności oraz zachowania danych w poufności;
 • wyboru sposobu opodatkowania;
 • zapłaty podatku w kwocie nie wyższej niż wymagana przez przepisy prawa podatkowego;
 • korygowania deklaracji podatkowych;
 • uzyskania zwrotu nadpłaty oraz zwrotu podatku;
 • stabilizacji stosunków prawnych przez przedawnienie;
 • ubiegania się o ulgi w spłacie;
 • reprezentowania przez pełnomocnika;
 • załatwienia sprawy w drodze porozumienia;
 • zaskarżenia rozstrzygnięć organów podatkowych;
 • składania skarg i wniosków.

Nowa OP wprowadzi zasadę, zgodnie z którą z góry będzie domniemywać się rzetelność złożonych deklaracji podatkowych „chyba, że jest powód, aby uważać inaczej”. Deklaracja rzetelna i niewadliwa ma stanowić dowód tego, co wynika z zawartej w niej treści,  zatem uzyska ona moc dokumentu urzędowego.  

Kolejnym z nowych rozwiązań zaproponowanych w nowej OP będzie umowa o współdziałaniu. W jej ramach podatnicy o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym (przykładowo najwięksi podatnicy w  danym regionie), będą mogli z właściwym miejscowo urzędem skarbowym podpisać dokument, na mocy którego każda wątpliwość będzie konsultowana bezpośrednio na linii urzędnik-podatnik.

Zgodnie z nowymi regulacjami, nie będzie też sensu prowadzenia postępowań w sytuacji, gdy kwota podatku nie będzie przekraczać kwoty 50,00 zł. Zgodnie z projektem OP takich postępowań nie będzie się wszczynać, zaś wszczęte będzie się umarzać.

Treść projektu nowej Ordynacji podatkowej oraz pozostałych aktów została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *