Tax inspector investigating financial documents through magnifying glass, forensic accounting or financial forensics, inspecting offshore company financial papers, documents and reports.

Na stronie Sejmu opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. dopełniająca implementację unijnej dyrektywy MDR. Ustawa ta zmieniła niektóre z obowiązujących regulacji, a także dodała nowe obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Ustawa wprowadziła m.in. następujące zmiany w zakresie raportowania MDR:

  • podpisanie informacji o schematach podatkowych przez osobę uprawnioną do reprezentacji – ustawa zniosła obowiązek podpisywania przekazywanej informacji o schematach podatkowych przez wszystkich członków zarządu danej osoby prawnej i zastąpiła tę regulację obowiązkiem podpisania niniejszej informacji jedynie przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej osoby prawnej;
  • NSP schematów transgranicznych nadanych przed 1 lipca 2020 r. stają się nieważne z mocy prawa;
  • obowiązek retrospektywnego raportowania schematów transgranicznych – ustawa przewiduje obowiązek ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrożeniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.;
  • modyfikacja szczególnej cechy rozpoznawczej – rozszerzenie jej zakresu na odbiorców płatności posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, niewątpliwe za korzystną zmianę uznać należy zniesienie obowiązku podpisywania informacji o schematach podatkowych przez wszystkich członków zarządu, co znacząco ułatwi i usprawni obowiązek jej przekazywania. Niemniej jednak za niewłaściwe należy uznać pozostawione przez ustawodawcę wyłączenie możliwości podpisania informacji o schematach podatkowych przez wyznaczonego pełnomocnika.

Niekorzystną zmianą jest natomiast wprowadzenie obowiązku retrospektywnego raportowania transgranicznych schematów podatkowych, szczególnie biorąc pod uwagę krótkie terminy, które ustawa przewidziała na dopełnienie tego obowiązku –  promotor jest zobowiązany dokonać takiego ponownego zgłoszenia w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., korzystający do dnia 16 sierpnia 2020 r., natomiast wspomagający do dnia 31 sierpnia 2020 r. Jedynym pozytywnym aspektem wprowadzenia tego obowiązku, jest pewne uproszczenie przewidziane przez ustawodawcę w zakresie jego wypełniania. Ustawa wskazuje bowiem, iż jeśli więcej niż jeden podmiot będzie obowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego, obowiązek ten powinien wykonać podmiot, który uprzednio przekazał tę informację. W konsekwencji podmioty, na których ciążyć będzie obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o transgranicznych schematach podatkowych, nie będą obowiązane do ustalania „na nowo”, który z nich jest obowiązany do przekazania tych schematów.

Maria Januszewska

Maria Januszewska


Maria.Januszewska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *