Projekt nowelizacji ustawy sankcyjnej – co się zmieni?

Niemal trzy miesiące po wejściu w życie ustawy sankcyjnej Rząd przyjął projekt jej nowelizacji. Nowe rozwiązania przewidziane w projekcie mają być odpowiedzią na problemy praktyczne, które pojawiły się w toku dotychczasowej realizacji ustawy i umożliwić dalsze funkcjonowanie podmiotów wpisanych na listę sankcyjną.  Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze założenia projektu.

Tymczasowy zarząd przymusowy

Zgodnie z projektem dla firm ujętych na polskie liście sankcyjnej wprowadzona ma zostać możliwość utworzenia tymczasowego zarządu przymusowego. Decyzję w kwestii ustanowienia takiego zarządu będzie podejmował minister właściwy do spraw gospodarki – obecnie Minister Rozwoju. Tymczasowy zarząd przymusowy nie będzie ustanawiany w każdym podmiocie objętym sankcjami. Stosownie do uzasadnienia projektu ma on być stosowany w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego w celu utrzymania miejsc pracy lub działalności dotyczącej świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, a także, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego lub ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Do zadań zarządcy będzie należało:

  1. zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego,
  2. zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego,
  3. wykonywanie uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanym na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonywanie prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu,
  4. podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania agresji, naruszeń lub innych działań określonych w art. 3 ust. 2 ustawy sankcyjnej.

Wywłaszczenie lub sprzedaż przedsiębiorstwa

Celem ustanowienia zarządu przymusowego ma być umożliwienie zbycia środków finansowych, funduszy oraz zasobów gospodarczych lub ich przejęcie na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem. Kwota odszkodowania ma być ustalana w oparciu o aktualną wycenę aktywów sporządzaną przez niezależny podmiot. Odszkodowanie ma trafiać na zamrożony rachunek.

Zmiany dla pracowników

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa (w tym przypadku konieczna jest zgoda właściciela lub droga sądowa) pierwszeństwo nabycia przedsiębiorstwa  przysługiwać będzie spółce założonej przez ponad połowę  pracowników podmiotu z listy. Ponadto po nowelizacji możliwe będzie wystąpienie przed podmiot umieszczony na liście sankcyjnej o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności dla pracowników.

Podsumowanie

Nowelizacja ma być odpowiedzią na potrzeby wynikłe z praktyki stosowania ustawy przez ostatnie tygodnie. Celem przepisów ma być rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw objętych sankcjami, które wpływają także na ich pracowników i kontrahentów. Zmiana przepisów daje daleko idące uprawnienia związane z przymusową sprzedażą lub uwłaszczeniem przedsiębiorstwa i dopiero praktyka stosowania pokaże, czy realizacja przepisów będzie zgodna z ich założeniem.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Jakub Dydak

Jakub Dydak
Prawnik, Associate

jakub.dydak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *