Czy program leki 75+ zostanie rozszerzony?

Założenia projektu ustawy.

  • Rozszerzenie grupy beneficjentów dotychczasowego programu.

Warto zauważyć, że Polski program refundacji leków dla seniorów w porównaniu z podobnymi programami refundacyjnymi np. w Wielkiej Brytanii (po 60 r.ż.) lub Francji (po 65 r.ż.), granicę wieku seniora formułuje jednak dość wysoko. Po ewentualnych zmianach wiek osób uprawnionych do otrzymywana bezpłatnych leków ulegnie obniżeniu do 70 r.ż.

Tym samym liczba osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków powiększy się o 1 840 843 osoby (dane GUS stan na 30.06.2021 r.). NIK w swoim raporcie pokontrolnym dot. programu bezpłatnych leków dla seniorów leki 75+ publikuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród seniorów, w której aż 61% z nich zauważa spadek miesięcznych wydatków przeznaczanych na realizacje recept. Projektodawca przekonuje, że przeprowadzenie zmian jest konieczne dla należytego wypełnienia dyspozycji art. 68 ust. 1 Konstytucji RP.

  • Zmiana maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa.

Argumentacja zawarta w uzasadnieniu do projektu opiera się w głównej mierze na dostrzeżeniu trudnej sytuacji finansowej seniorów, co według projektodawcy przekłada się między innymi na brak realizacji przez seniorów recept, a w konsekwencji pogorszenie się Ich stanu zdrowia. Z uwagi na ograniczoną możliwość pozyskiwania przez seniorów środków finansowych ciężko wyobrazić sobie rozwiązanie tego problemu w inny sposób.

Projektodawca przekonuje więc, że niezbędne będzie zwiększenie wydatków na program „Lek 75+” o około 3 mld. zł. Proponuje się bowiem zmianę maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa będącą konsekwencją wejścia w życie zmian związanych z bezpłatnymi lekami na 11 494 200 tys. zł. (poprzednio: 8 324 600 tys. zł.).

Propozycje te mają jednak w długofalowej perspektywie przynieś ulgę dla budżetu państwa, powodując ogólną poprawę zdrowia seniorów, tym samym minimalizując liczbę drogich interwencji medycznych takich jak np. hospitalizacje.

  • Weryfikacja uprawnień po stronie osób uprawnionych do wystawiania recept.

Projekt zakłada również rozszerzenie zakresu metod weryfikacji przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania przez świadczeniobiorcę uprawnionego do bezpłatnego zaopatrzenia w te produkty

Obecnie, aby lekarze i pielęgniarki udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki ambulatoryjnej mogli zweryfikować przed wystawieniem recepty na bezpłatne leki – ilość oraz rodzaj przepisanych pacjentowi dotychczas produktów leczniczych – konieczne (co do zasady) jest udzielenie zgody przez pacjenta za pomocą Internetowego Konta Pacjenta.

Ze względu na małą ilość założonych IKP przez pacjentów powyżej 70 r.ż.  proponuje się dokonywania tej weryfikacji poprzez analizę dostępnej dokumentacji medycznej oraz zebranie wywiadu lekarskiego.

Zmiany w innych aktach prawnych.

Ponieważ omawiana zmiana ma charakter techniczny, w celu ułatwienia Państwu śledzenia zmian, zamieszczamy wykaz nowelizowanych aktów prawnych:

– Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292).

  • Zmianie ulega art. 43a.

– Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 i 1292).

  • Zmianie ulega art. 44a ust. 1.

– Ustawa  z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652 oraz z 2018 r. poz. 2092).

  • Zmianie ulega art. 7.

Konsekwencje oraz dalsze losy projektu.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciło uwagę na proponowany przez projektodawcę szybki czas wejścia w życie przepisów. Resort proponuje, by projekt wszedł w życie wraz z nowym rokiem budżetowym.

Na chwilę obecną projekt ustawy opuścił Senat i trafił do Sejmu. Słusznym więc wydają się pytania, czy do nowelizacji dojdzie i czy powinniśmy spodziewać się podobnych zmian zwiększających pulę osób uprawnionych do odbierania bezpłatnych leków w przyszłości?

Dla branży farmaceutycznej może być to sygnał o konieczności prowadzenia większej ilości postępowań refundacyjnych oraz wzrastającej tendencji do uregulowania rynku.

Jolanta Wojtaś

Jolanta Wojtaś
Prawnik, Associate

Jolanta.Wojtas@dzp.pl

Agata Cichocka

Agata Cichocka
Paralegal

agata.cichocka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *