Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w naszym webinarium dotyczącym urzędowej kontroli żywności.

W trakcie wystąpień naszych ekspertów z prawa żywnościowego mec. Wojciecha Kucharskiego i Pawła Mirosza mieliśmy okazje usłyszeć o strukturze i podziale kompetencji oraz planach kontroli na 2022 r., prawach i obowiązkach podmiotów kontrolowanych, certyfikacji i unijnym systemie zarządzania ryzykiem RASFF i TRACES. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych punktów i ciekawych informacji przekazanych w trakcie tego webinarium.

System urzędowej kontroli żywności w Polsce. Struktura i plany na 2022 r.

Podczas swojego wystąpienia Paweł Mirosz przedstawił podział kompetencji całej struktury organów urzędowej kontroli żywności i wskazał na przykłady produktów z pogranicza, co do których mogą wystąpić wątpliwości, która inspekcja jest właściwa. W przypadku bowiem pewnych informacji nt. żywności, np. informacji o wartości odżywczej, informacji o obniżonej zawartości tłuszczu czy limitach tolerancji „innych substancji” właściwym organem może być nie tylko Państwowa Inspekcja Sanitarna, ale także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Uczestnicy webinarium mogli usłyszeć o planach kontroli w 2022 r., w tym między innymi o tym, że organy inspekcji będą kładły szczególny nacisk na realizację zaleceń pokontrolnych i audytowych, a także znakowanie, prezentację i reklamę. Planowany jest także wzmożony nadzór nad zakładami i obiektami małej gastronomii czy ocena stanu żywienia pacjentów w szpitalach i żywienia w jednostkach oświatowych na podstawie przepisów i wytycznych GIS. Podczas przedstawiania tego zagadnienia padła ciekawa informacja, a mianowicie, że kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w I kwartale 2022 roku wszczętych w wyniku donosów było trzykrotnie więcej niż kontroli planowanych.

Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych. Postępowanie w wyniku kontroli

Wystąpienie kolejnego z prelegentów mec. Wojciecha Kucharskiego skupiło się na uprawnieniach podmiotów kontrolowanych oraz praktycznym opisaniu postępowania wszczętego w wyniku kontroli. Uczestnicy mieli okazje wysłuchać informacji dotyczących uprawnień inspekcji, a także możliwości, jakie mają przedsiębiorcy, żeby skutecznie ograniczyć negatywne skutki urzędowej kontroli żywności, w tym te dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, celu kontroli, zasad publikowania wyników kontroli czy prawa do drugiej ekspertyzy.

Certyfikacja i poświadczenia urzędowe

W trakcie panelu Pawła Mirosza dotyczącego certyfikacji, słuchacze mieli okazje wysłuchać informacji co do właściwych inspekcji i rodzaju certyfikatów/świadectw przez nie wydawanych. W tym wystąpieniu zwrócono uwagę na jakże istotną z punktu widzenia praw przedsiębiorców zasadę wzajemnego uznawania towarów obowiązującą na mocy rozporządzenia unijnego 2019/515, a mianowicie, że „Zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim oznacza, że towary lub towary tego rodzaju są zgodne z odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w tym państwie członkowskim lub nie podlegają w tym państwie członkowskim żadnym takim przepisom , oraz zostały udostępnione użytkownikom końcowym w tym państwie członkowskim”.

Unijny system kontroli RASFF i TRACES

W ostatnim wystąpieniu, mec. Wojciech Kucharski opowiedział o unijnym systemie wymiany informacji i dokumentów, w szczególności mowa była o systemie RASFF czyli systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz systemie TRACES czyli systemie wymiany informacji i dokumentów, śledzenia i certyfikacji przy imporcie zwierząt, produktów zwierzęcych, żywności i pasz niepochodzących od zwierząt oraz roślin do UE.

W trakcie tego wystąpienia mec. Wojciech Kucharski opisał z praktycznego punktu widzenia procedurę powiadomienia do RASFF i zauważył, że z punktu widzenia praw konsumenta cel tego narzędzia jest szlachetny, jednakże z punktu widzenia przedsiębiorcy działającego w branży spożywczej może wywołać czasami wiele nieuzasadnionych szkód. Mec. Wojciech Kucharski podał przykład z praktyki zawodowej, w której do systemu RASFF złożono powiadomienie przez punkt kontaktowy Polski (GIS) o wycofaniu z obrotu produktu, co do którego w rzeczywistości wydano decyzję o nakazie wycofania produktu z obrotu, jednakże decyzja ta w momencie zgłaszania powiadomienia do RASFF nie była ostateczna. Spowodowało to daleko idące skutki i działania organów urzędowej kontroli żywności w innych krajach członkowskich, pomimo, że zgodnie z prawem polskim produkt mógł być dalej wprowadzany do obrotu, aż do momentu wydania decyzji ostatecznej. Decyzji organu I instancji nie nadano bowiem rygoru natychmiastowej wykonalności.

Podsumowanie

Temat urzędowych kontroli żywności jest niezwykle obszerny. Dlatego po wprowadzeniu ogólnym, w trakcie kolejnych spotkań, skupimy się na rozwiązywaniu konkretnych zagadnień problemowych. Do tego czasu, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych dotyczących funkcjonowania na rynku spożywczym, zapraszamy Państwa do kontaktu. Nasz zespół żywnościowy praktyki Life Sciences pozostaje do Państwa dyspozycji. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy rozwiązania, które będą przydatne i skuteczne

 

 

 

Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski
Prawnik, Associate

Wojciech.Kucharski@dzp.pl

Hanna Bachowska

Hanna Bachowska
Prawnik, Associate

hanna.bachowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *