Przegląd newsów aptecznych 8-16 marca 2021 r.

  1.  Polska najbardziej przeregulowana pod kątem rynku aptecznego.

10 marca obyła się Konferencja Federacji Sieci Aptecznych (EFPC) ,,Opieka farmaceutyczna – poza pandemią”.

Zdaniem ekspertów w Europie obserwowane są dwa modele organizacji rynku aptecznego – model otwarty oraz zamknięty. Obecnie przeważającym trendem zmian legislacyjnych jest ich liberalizacja, jednakże kilka krajów, w tym Polska, dąży w znacznym stopniu do zamykania rynku aptecznego. Na tle innych państw europejskich w Polsce dostrzegalny jest przede wszystkim zakaz reklamy aptek, który przybiera stopniowo formę całkowitego zakazu komunikacji apteki z pacjentami.

Jak podkreślają uczestnicy konferencji problem polega na tym, że im więcej regulacji, a rynek bardziej zamknięty, tym niższy poziom dostępności i usług dla pacjentów.

https://pharmanet.org.pl/efpc-polska-najbardziej-przeregulowanym-rynkiem-aptecznym-w-europie/

  2.  WIF niezależny od samorządu aptekarskiego.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Projekt zakłada wykluczenie z procesu wybierania nowego WIF przedstawicieli samorządu aptekarskiego oraz przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, ,,to, że przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć miejsca ze względu na fakt, że przedstawiciele ci, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, co też mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych.”. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia uważa, że obecność przedstawiciela PTFarm nie jest kluczowa dla przeprowadzenia postepowania w sposób merytoryczny i skuteczny.

Resort proponuje, aby zamiast dotychczasowych uczestników w skład komisji wszedł przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, bowiem w wielu przypadkach działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Funduszu łączą się i uzupełniają.

Projekt jest w fazie konsultacji publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344601/katalog/12772301#12772301

  3.  Liczba aptek ciągle spada.

Firma FarmaProm opublikowała swój cykliczny raport dot. zmiany liczby aptek w czwartym kwartale 2020 roku oraz zmian ilościowych na rynku aptecznym w całym ostatnim roku.

Zgodnie z raportem Q4 cechował spadek liczby aptek i punktów aptecznych o 90 punktów, podczas gdy w roku 2020 liczba ta wynosi aż 398 placówek. Natomiast w szerszej perspektywie – od 1 stycznia 2018 r. – liczba aptek spadła o 1545 placówek.  Od 1 stycznia 2018 r. liczba aptek i punktów aptecznych spadła o 1545. Rośnie jednak segment Podmiotów Indywidualnych, tj. tych kontrolujących jedną placówkę.

W tym miejscu warto również wspomnieć o opublikowanym w ostatnich dniach raporcie Forum Law4Growth zatytułowanym ,,Kto ukradł Polakom apteki?”. Jego autorzy analizują przedmiotowy problem postępującego spadku aptek w Polsce oraz wpływ tego zjawiska na cały sektor farmaceutyczny, w tym pod kątem ograniczeń wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, zwaną potocznie ,,Apteką dla Aptekarza”. Raport zwraca także uwagę na zachwianie równowagi pomiędzy rynkiem aptecznym a rynkiem hurtowej dystrybucji leków.

Law4Growth doczekało się szybkiej odpowiedzi Naczelnej Izby Aptekarskiej, którą opublikowała na swojej stronie notatkę stawiającą w wątpliwość główne tezy raportu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przywołanych raportów oraz odpowiedzią NIA:

https://www.farmaprom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Sieci-apteczne-wg-FarmaProm-Q4_2020.pdf?utm_source=Dashboard&utm_medium=baner&utm_campaign=RaportQ4

http://law4growth.com/kto-ukradl-polakom-apteki/

https://www.nia.org.pl/2021/03/15/apteki-powstaja-tam-gdzie-faktycznie-potrzebne-sa-pacjentom/

  4.  NIA nie zgadza się z propozycjami zmian przedstawionymi przez ZPP.

W dniu 1 marca Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skierował do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii propozycję zmian, których celem jest poprawa sytuacji firm
i stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorców. ZPP postulowało zmiany również w zakresie rynku farmaceutycznego, wskazując m.in. na konieczność doprecyzowania przepisów ADA, aby było jasne, że dotyczą tylko nowych zezwoleń, dopuszczenie szerszego zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej na rynku aptecznym czy zmian kryteriów demograficzno -geograficznych oraz likwidacji zakazu reklamy aptek.

Projekt zmian krytyce poddał Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jego zdaniem złożone propozycje  ,,nie poprawią sytuacji wymienionego sektora, lecz dodatkowo ją skomplikują poprzez wzmocnienie pozycji jednej, wybranej grupy przedsiębiorców, obejmującej duże, sieciowe podmioty, kosztem innej grupy, składającej się z mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na krajowym rynku.”

Treść zmian oraz odpowiedzi NRA dostępne są pod poniższymi linkami:

https://zpp.net.pl/zpp-przekazal-50-propozycji-zmian-dla-firm-do-ministerstwa-rozwoju-pracy-i-technologii/

https://www.nia.org.pl/2021/03/09/prezes-nra-propozycje-zpp-nie-poprawia-sytuacji-sektora-aptecznego/

  5.  Farmaceuci a kwalifikacja do szczepień.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakładający rozszerzenie grupy zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w procesie szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z treścią uzasadnienia wstępnie przewiduje się, że taką kwalifikację będą mogły przeprowadzać położne i pielęgniarki. Minister Zdrowia przenalizuje jednak kompetencje innych zawodów medycznych w tym zakresie, co otwiera furtkę również dla farmaceutów.

Projektem zajmie się 16 marca Komisja Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią projektu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=4B2D47E34DBA15C6C125869600446E7C

  6.  Ruszyły szkolenia farmaceutów ze szczepień przeciwko COVID-19.

Jak wynika z informacji przekazanych przez NIA 50 tys. pracowników medycznych zostanie przeszkolonych z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Wśród nich są farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni.

Szkolenia w tym zakresie koordynuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), a sam kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Szczegółowe terminy znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.nia.org.pl/2021/03/12/szczepienia-przeciw-covid-19-pierwsze-szkolenia-farmaceutow-juz-w-przyszlym-tygodniu/

  7.  Nowe obowiązki i kary dla aptek.

26 maja bezwzględnie zacznie obowiązywać MDR – unijne rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych (MDR – Medical Devices Regulation (UE 2017/745)), które zastępuje dotychczasową dyrektywę w sprawie wyrobów medycznych (MDD – Medical Devices Directive (93/42/EWG)).

Obowiązywanie MDR wiąże się z koniecznością uchwalenia Ustawy o Wyrobach Medycznych. Ta jednak jest obecnie jeszcze na etapie projektu. Wejście w życie ww. rozporządzenia to nowe obowiązki dla podmiotów rynku farmaceutycznego. Dla aptek MDR oznacza przede wszystkim obowiązki weryfikacyjne, polegające na sprawdzaniu wyrobów medycznych w zakresie posiadanych certyfikatów i deklaracji zgodności oraz danych producenta.

Treść rozporządzenia dostępna pod poniższym linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745

  8.  Nowa lista antywywozwa.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie z najnowszym wykazem leków zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP. W porównaniu z ostatnim obwieszczeniem opublikowana lista skróciła się zaledwie o 5 pozycji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowa listą antywywozową:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/20/

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Paralegal

julia.nowosielska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *