Refundacja

Zmiany w projekcie ustawy refundacyjnej

W dniu 17 lutego 2011 r. na posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Podkomisja przedłożyła sprawozdanie w formie tekstu jednolitego zawierające liczne zmiany do projektu ustawy refundacyjnej. Poniżej przedstawiamy najwazniejsze zmiany:

Poselskie poprawki do ustawy refundacyjnej

Na wtorkowym (8 lutego 2011 r.) posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie zgłosili szereg poprawek do projektu ustawy refundacyjnej. Poprawki, za wyjątkiem zmian w art. 23 projektu ustawy (patrz poniżej: Poprawka 3), zostały już przez Komisję przyjęte, stanowić więc będą podstawę dla dalszych prac legislacyjnych. Poprawki zostały zgłoszone przez posłów Platformy […]

Ustawę refundacyjną ocenią sejmowi eksperci

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia posłowie podjęli decyzję o zawieszeniu prac nad projektem ustawy refundacyjnej do przyszłej środy i powołaniu niezależnych ekspertów, którzy wypowiedzą się co do zgodności projektu z konstytucją oraz ekonomicznych konsekwencji wprowadzenia go w życie. Decyzja ta świadczy o tym jak dużą wagę posłowie przywiązują do […]

Zmieniony projekt Ustawy refundacyjnej

Rządowy projekt Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych („Ustawa refundacyjna”), uwzględniający zmiany dokonane w toku uzgodnień międzyresortowych i społecznych, został złożony do Sejmu.

Raport prawny na temat ustawy refundacyjnej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem prawnym na temat projektu ustawy refundacyjnej, który został przygotowany na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych przez nasz zespół, pod redakcją i kierownictwem naukowym prof. Michała Kuleszy. Treść raportu: w PDF