Rejestracja aptek w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 72) („Ustawa”), wprowadziła istotne zmiany w kwestii podatku akcyzowego. Na mocy Ustawy utworzony został Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych („CRPA”), w którym powinny zarejestrować się podmioty wykorzystujące wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu akcyzą, objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, bądź opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Ustawa ta jest istotna także dla aptek sporządzających leki recepturowe. Przy wykonywaniu leków recepturowych wykorzystywane są bowiem wyroby objęte podatkiem akcyzowym.

Ostatnio zagadnienie to podjęte zostało przez różne Izby Aptekarskie, które wydały komunikaty w sprawie obowiązków rejestracyjnych aptek. Prezentowane stanowiska stoją jednak ze sobą w sprzeczności, co budzi wątpliwości o obowiązującej wykładni przepisów.

Poniżej przedstawiamy opublikowane stanowiska w przedmiotowej kwestii.

  1. Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej

20 lipca 2021 r. Naczelna Izba Aptekarska („NIA”) opublikowała informację na temat skutków ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.[1]

Z ww. stanowiska wynika  że:

  • W przypadku, gdy w aptece wykonywane są czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie to apteka ma obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych („CRPA”).
  • W przypadku, gdy w aptece wykonywane są czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (oznaczonych znakami akcyzy z opłaconym podatkiem akcyzowym), to apteka nie ma obowiązku zarejestrowania się w CRPA.

W opublikowanej informacji wskazano, że rejestracja aptek w CRPA nie jest wymagana w przypadku wykorzystywania wyłącznie wyrobów akcyzowych z zapłaconą już akcyzą.

  1. Stanowisko Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Temat obowiązku rejestracji aptek w CRPA podjęła również Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska („WOIA”), która 2 sierpnia 2021 r. wydała komunikat.[2] Powołując się na opinię prawników WOIA, odmiennie niż NIA stwierdziła, że:

  • Istnieją rozbieżności poglądów w zakresie obowiązku rejestracji aptek z tytułu używania alkoholu etylowego do wytwarzania leków recepturowych, jednakże apteki powinny rejestrować się w CRPA, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego.

Z komunikatu opublikowanego przez WOIA można wnioskować, że pomimo istniejących wątpliwości interpretacyjnych wszystkie apteki, niezależnie od okoliczności powinny zarejestrować się w CRPA.

  1. Stanowisko Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi 30 czerwca 2021 r. również wydała komunikat w przedmiotowej kwestii.[3] OIA w Łodzi stwierdziła, że:

  • W związku z istniejącą rozbieżnością poglądów w zakresie obowiązku rejestracji aptek z tytułu używania alkoholu etylowego do wytwarzania leków recepturowych, rozstrzygnięcie kwestii obowiązku aptek co do rejestracji w CRPA nie jest możliwe;
  • OIA w Łodzi rekomenduje jednak aptekom rozpoczęcie procesu rejestracji w CRPA;
  • Bezspornym według OIA w Łodzi jest jednak obowiązek rejestracji z racji wykorzystywania odbiorcy finalnego gazu (OIA w Łodzi nie wyjaśnia jednak tej okoliczności).

Stanowisko przedstawione przez OIA w Łodzi potwierdza, że kwestia obowiązku rejestracji w CRPA jest trudna do rozstrzygnięcia wobec funkcjonujących odmiennych interpretacji Ustawy.

  1. Rozbieżności komunikatów

W związku z rozbieżnością powyżej przedstawionych komunikatów trudno jednoznacznie stwierdzić, czy apteki (a jeśli tak, to które) powinny zarejestrować się w CRPA.

Sprzeczność stanowisk oraz wiele wątpliwości interpretacyjnych sygnalizowanych przez Izby Aptekarskie stawia w przedsiębiorców aptecznych w niejasnej sytuacji. Zaznaczyć należy bowiem, że podmioty zobowiązane do rejestracji w CRPA miały czas na przesłanie do właściwego organu podatkowego zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, istotnym jest wyjaśnienie wszelkich niejasności dotyczących obowiązku rejestracji aptek w CRPA, aby przedsiębiorcy apteczni mogli podjąć odpowiednie działania i dostosować się do obowiązujących regulacji.

 

[1] https://www.nia.org.pl/2021/07/20/informacja-prawna-na-temat-skutkow-ustawy-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-z-2021-poz-72-w-szczegolnosci-w-zakresie-nowych-obowiazk/

[2] https://www.woia.pl/news/3523/rejestracja-aptek-w-centralnym-rejestrze-podmiotow.html

[3] https://www.oia.lodz.pl/wpis/rejestracja-w-centralym-rejestrze-podmiotow-akcyzowych-(crpa)-

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Aleksandra Łukasiuk

Aleksandra Łukasiuk


aleksandra.lukasiuk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *